64927 - Η φιλία

Ν. Λυγερός

Η φιλία
του Κικέρωνα
πρέπει
να είναι
όχι μόνο
αμφίδρομη
αλλά και
ίδιας
αξίας
δηλαδή
να υπάρχει
ισότητα.