65026 - Η έννοια

Ν. Λυγερός

Η έννοια
της γενοκτονίας
του Lemkin
είναι θεμελιακή
στα Δικαιώματα
της Ανθρωπότητας
διότι λειτουργεί
ως γεννήτορας
πέρα
των εγκλημάτων
κατά της Ανθρωπότητας.