65245 - Η σύζευξη

Ν. Λυγερός

Η σύζευξη
των Rafale
με τις Belh@arra
είναι ακόμα
πιο θεαματική
από αυτά
τα οπλικά
συστήματα
αλλά ποιος
το βλέπει
όταν τα κοιτάζει
μόνο ξεχωριστά
χωρίς
να εξετάσει
τη δομική τους
συμβατότητα
και συνεργασία.