65477 - Με το θεμέλιο

Ν. Λυγερός

Με το θεμέλιο
του Asimov
βλέπουμε
και την αναφορά
στη Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία
και ο τρόπος
που αντιμετώπισαν
το χάσμα
μετά την κατάρρευση
για να γίνει
η επαναφορά.