65635 - Η Θράκη

Ν. Λυγερός

Η Θράκη
κατάφερε
να έχει
νέα άδεια
για εξόρυξη
ζεόλιθου
και αυτό σημαίνει
ότι ο αγώνας
προχωρά
δυναμικά
εντός της Ελλάδας.
Έτσι περάσαμε
σε ένα νέο στάδιο
για την περιοχή
και τους κατοίκους
που δημιουργεί
το μέλλον.