66295 - Μελετώντας

Ν. Λυγερός

Μελετώντας
τις συντακτικές
δομές
του Chomsky
συνειδητοποιείς
πόσο βαθιά
εξέτασε
τη φυσική
γλώσσα
και τη γραμματική.