66751 - Ο παλμός. ΛΥΓΕΡΕΙΟ LXXVΙI. Covid Free. (Dessin)

Ν. Λυγερός