67313 - Ματ σε 14 κινήσεις

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Λευκά: Βε2, Αδ4, Αε4.

Μαύρα: Βδ6.

1. Βδ3 – Βε7
2. Βγ4 – Βδ5
3. Αγ5 – Βε7
4. Βδ5 – Βε8
5. Βε6 – Βδ8
6. Βδ6 – Βε8
7. Αη6+ – Βζ8
8. Βε6 – Βη8
9. Βζ6 – Βζ8
10. Αγ5+ – Βη8
11. Αε4 – Βθ8
12. Βη6 – Βη8
13. Αδ5+ – Βθ8
14. Αδ4#