68617 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
δεν είναι
προϊόν
αλλά
υπηρεσία
της Ανθρωπότητας
και το προϊόν της
είναι
το αναγκαίο
έργο.