68898 - Η ασυμμετρική

Ν. Λυγερός

Η ασυμμετρική
Μαθήτρια
πονά περισσότερο
για τον Δάσκαλο
παρά χαίρεται
για τους Μαθητές
που μαθαίνουν
μόνο
με αυτόν
τον τρόπο
να κάνουνε
υπερβάσεις.