73182 - Το πολλαπλό έργο

Ν. Λυγερός

Το πολλαπλό έργο
δεν αφήνει
κανέναν τομέα
αν αυτός
σχετίζεται
με την υποστήριξη
της εξέλιξης
της Ανθρωπότητας
γιατί δημιουργεί
στρατηγικό
μείγμα
η δομή του.