73519 - Οι ζώνες

Ν. Λυγερός

Οι ζώνες
δεν είναι μόνο
ένα τεχνικό
στοιχείο
για τη συνέχεια
αλλά
θεμελιακό
που αναδεικνύει
την ουσία
της ιστορίας.