74118 - Η ουσία

Ν. Λυγερός

Η ουσία
δεν θυσιάζεται
γιατί πολύ απλά
είναι ο πυρήνας
της κοινής τομής
των θεμελιακών
ενδιαφερόντων
διότι είναι
η ίδια σου
η αξία.