75058 - Το 2004

Ν. Λυγερός

Το 2004
λόγω της ένταξης
στην Ευρωπαϊκή  Ένωση
της Κύπρου
και της Μάλτας
οι δύο χώρες
αποχώρησαν
επιτέλους
από τους Αδέσμευτους
και αυτό έγινε
με τον πιο ομαλό
τρόπο,
πράγμα
που σήμαινε
πόσο τεχνητή ήταν
η προηγούμενη
κατάσταση.