75221 - Οι εικονοκλάστες

Ν. Λυγερός

Οι εικονοκλάστες
ήταν μόνο
οντότητες
των κατεχομένων
χωρίς καν
να το αντιληφθούν
αλλά
και γι’ αυτόν τον λόγο
πρέπει
να το χαρούμε
για τη νίκη
της  Χριστιανοσύνης
που κατάφερε
να σώσει
τις εικόνες
και πέρα
των θεσμών.