76443 - Στην Τοποστρατηγική

Ν. Λυγερός

Στην Τοποστρατηγική
δεν υπάρχει
η χωρική απόσταση
όπως στη Χρονοστρατηγική
δεν υπάρχει
χρονική απόσταση
και γι’ αυτό
είναι ακόμα
πιο βαθύτερη
έτσι
εξέταζε
τις γέφυρες
του Χρόνου
πριν πεις
ότι είσαι
απομονωμένος.