76719 - Ο συντονισμός

Ν. Λυγερός

Ο συντονισμός
σε παγκόσμιο
επίπεδο
είναι απαραίτητος
όταν υπάρχει ανάγκη
για έξυπνη παιδεία
σε όλες τις περιοχές
όπου οι μικροί άνθρωποι
θέλουν να μάθουν
ποια είναι η ουσία
της Ανθρωπότητας.