80627 - Τα στοιχεία

Ν. Λυγερός

Τα στοιχεία
των Σάγκα
των Ισλανδών
έδιναν
άπειρες
σε πλήθος
πληροφορίες
για την ιστορία
ενός προσώπου
από την αρχή
έως το τέλος
για να φανεί
όλη η διάσωση
του έργου
χωρίς
τα εμπόδια
της λήθης.