8072 - Srinivasa Ramanujan. (1887-1920).

N. Lygeros

(Fusain sur papier blanc épais 42×29.7).