80810 - Η έκσταση

Ν. Λυγερός

Η έκσταση
είναι πηγαίος
θαυμασμός
για το έργο
που ξεπερνά
ακόμα
και το θαύμα
αφού αυτό
είναι μόνο
ένα μέρος του
για να ζήσει
και πέρα
της υπέρβασης
έτσι μπορεί
να επινοήσει
την κατανόηση
της κατάστασης
της νιρβάνας
μέσω ουσίας
αρμονίας.