81092 - Η αναδρομική ανάλυση

Ν. Λυγερός

Η αναδρομική ανάλυση
είναι εργαλείο
για την ανακατασκευή
διότι ξεπερνά
την επαναφορά
και προετοιμάζει
την αναθεμελίωση
όταν αυτή
είναι αναγκαία
για την συνέχεια
της ιστορίας
της Ανθρωπότητας.