82735 - Οι συζητήσεις

Ν. Λυγερός

Οι συζητήσεις
στην αίθουσα
εκτόνωσης
είναι σημαντικές
διότι ασχολούνται
με την ουσἰα
και την αντιμετώπισή της
αφού υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι
που δεν βλέπουν
την αξία της
και τον ρόλο
που παίζει
για την εξέλιξη
της Ανθρωπότητας
εντός του Χρόνου.