86512 - Στις αποστολές

Ν. Λυγερός

Στις αποστολές
αντιλαμβάνεται
κάθε μαθητής
το εύρος του έργου
αφού έρχεται
σε επαφή
με τους αγνώστους
που το παρακολουθούν
εδώ και χρόνια.
Έτσι ανακαλύπτουν
και την ανθρωπιά
του έργου
της Ανθρωπότητας.