87188 - Οι προγραμματισμένες αποστολές

Ν. Λυγερός

Οι προγραμματισμένες αποστολές
αλλάζουν βαθύτερα
τα δεδομένα
διότι εκ φύσης
έχουν μεγαλύτερο βάθος
για να παράγουν
ένα έργο
πολυκυκλικό
που ξεπερνά
κάθε όριο
που είχες
προβλέψει
πριν αντιληφθείς
το μέγεθος
της ουσίας
του έργου.