872 - Οι αιχμάλωτοι της λήθης

Ν. Λυγερός

Στονπόλεμο που δενέχει όνομα γιατους περισσότερους,στον πόλεμοπου δεν είναιπαρά μια μάχηγια μερικούς,λίγοι ξέρουνπόσοι ήταν οιαιχμάλωτοι τηςλήθης. Όπως οιπερισσότεροιξεχάσανε τισημαίνουν οιλέξειςπρόσφυγες,αγνοούμενοικαιεγκλωβισμένοι,άλλοι ξεχάσανεκαι την έννοιατηςαιχμαλωσίας.Όχι μόνοεπειδή υπάρχειμια γενικήαδιαφορία αλλάκαι εξαιτίαςμίζερων σκοπιμοτήτων.

Όμωςοι Έλληνεςαιχμάλωτοι δενείναιανώνυμοι. Δενυπηρέτησαν σ’ένα ανύπαρκτοπόλεμο. Μπορείνα μην τουςαναγνώρισεακόμα ηκοινωνία μας,υπάρχουν όμως.Τα επισημαέγγραφα δεντους ξέχασανακόμα και ανεμείς ταξεχάσαμε. Ομικρόςκατάλογος τουξεχασμένουκόσμουυπάρχει.

 Greek Nationals-Prisoners of War released on 26th October, 1974

  1. Capt. Laliotis Spiridon Ioannis
  2. Lft. Kachelos Demetrios Antoniou
  3. 2nd Lft. Tanzides Athanassios
  4. Sgt. Dallas Demetrios
  5. Sgt. Yavroutas Christos
  6. Sdr. Karadreas Antonios
  7. Klapsis Georghios
  8. Vougioukas Angelos
  9. Zoidakis Demetrios

Ήτανκαι είναι μόνοεννέαάνθρωποι. Δενείναι ούτε νούμερα,ούτε άτομα,είναι άνθρωποιπου πόνεσαν καιαγωνίστηκανγια τηνπατρίδα μας,είναι άνθρωποιπου πονούνγιατί οιθεσμοί δεντουςαναγνωρίζουν.

Ονόμος υπ’αριθμόν 2643 περίπροστατευόμεναπρόσωπα δεβαναφέρεται σεαυτούς. Ενώ τοάρθρο 1δεξετάζει άλλεςπεριπτώσεις μενομικιστικήακρίβεια:

[…]Επίσης,προστατεύονταιτα τέκνα και οεπιζών σύζυγοςτων προσώπωνπου φονεύθηκανή εξαφανίστηκανστα πολεμικάγεγονότα τηςΚύπρου τωνετών 1964, 1967 και 1974.

Αυτούςτους εννέαανθρώπους τουςξέχασαν ταθεσμικά όργαναγια διάφορουςλόγους. Στηνουσία μια απλήτροποποίησητου νόμουείναι επαρκήςγια να αλλάξειτη μοίρα τους. μετά απότριάντα χρόνιαμερικοίπροσποιούνταιότι θέλουν ναλύσουν τοκυπριακό ενώστην πραγματικότηταθέλουν νακλείσουν τοφάκελό του. Πολλοίαπό εμάςπρέπει νααγωνιστούν γιανα δείξουν ότιόντωςσυμμετείχανκαι αυτοί στοναγώνα της Κύπρου.Αυτοί οι εννέαάνθρωποιαπέδειξαν μετην ύπαρξήτους ότιαγαπούσαν τηνΚύπρο. Εμείςόμως τι κάναμεγι’ αυτούς;

Ηπερίπτωση τουΆγγελουΒουγιούκα είναιακόμα πιοτρομαχτική.Όπως το λέει τοπιστοποιητικότου, ότανυπηρετούσεστην 182ΜΠΠ/ΓΕΕΦαιχμαλωτίστηκευπό τωνΤούρκων παράτη θέση “ΠέντεΜίλι” επί τηςοδούΚαραβά-ΚυρηνείαςΚύπρου την 20ηΙούλη 1974, καθ’ ονχρόνονμετέφερε ειςτο ΝοσοκομείονΚυρηνείας διαπολιτικούοχήματος(οδηγόςτυγχάνων) και κατόπινδιαταγής τουΔιοικητού τηςΠυρ/χίας του, τοντραυματισθέντασοβαρώς, εκ τηςπροσβολής ηνεδέχθη η Α’Πυρ/χία της 182ΜΠΠπαρά τηνπεριοχή ΑγίουΠαύλου ΛαπήθουΚύπρου υπό τηςΤουρκικήςαεροπορίας,στρατιώτηνΚόκκινονΙωάννην, μηγνωρίζων ότιοι Τούρκοιενήργησαναπόβασιν παράτην θέσιν“Πέντε Μίλι”, διατελώνεν διαταγμένηυπηρεσία καιένεκεν ταύτης.

Ούτωςμεταφερθείςεις Τουρκίανεκρατήθη ωςαιχμάλωτος ειςτα στρατόπεδαΑδανών,Αμασίας καιΜερσίνης μέχριτην 26/10/74 καθ’ ηνπαρεδόθη υπότων Τούρκωνεις τας ΚυπριακάςΑρχάς κατά τηνανταλλαγήναιχμαλώτων ειςΛευκωσίαν.

ΟΆγγελος ήταναιχμάλωτος 99μέρες και όμωςκανείς δενήρθε να τονεξετάσει στηναπελευθέρωσήτου. Ο Άγγελοςείναιαιχμάλωτος τηςλήθης εδώ καιτριάντα χρόνιακαι όμωςκανείς δενπροσπάθησε ναδικαιωθούν τααιτήματά του.

Αυτούςτους ανθρώπουςπρέπει ναθυμόμαστε ότανλέμε δεν ξεχνώ.