87329 - Οι παραγγελίες

Ν. Λυγερός

Οι παραγγελίες
εμπλουτίζουν
το έργο
διότι οι ανάγκες του
διαμορφώνουν
άλλες καταστάσεις
που δεν ήταν
προβλέψιμες
έτσι αν είναι
συμβατές
παράγουν
νέες διακλαδώσεις
που αγγίζουν
πιο βαθιά
τις ψυχές
της Ανθρωπότητας.