90090 - Δίνουμε σημασία

Ν. Λυγερός

Δίνουμε σημασία
σε κάθε γλώσσα
που επιτρέπει
την επικοινωνία
και τη συνεννόηση
χωρίς να έχουμε
περιορισμούς
ιδεολογικούς
ή πολιτικούς
διότι η ουσία
είναι πάντα
η δυνατότητα
προσφοράς
στην εξέλιξη
της Ανθρωπότητας
μέσω του Χρόνου.