MNHMH MEΛΛONTOΣ

Ν. Λυγερός

TO XAOΣ
EΣY O ΠPΩTOΣ
TO TPOMAΞEΣ
ME ΦΩΣ.

TO XAOΣ ΘEΛHΣE
NA ΣE KATAΣΠAPAΞEI
AΛΛA EΣY
AKOMA KAI ΠΛHΓΩMENOΣ
TO ΦΩTIΣEΣ
KAI XAΘHKE
ΣTO MHΔEN.

KAΠOTE ΣTIΣ KYKΛAΔEΣ
TO ΦΩΣ EΓINE MAPMAPO
KAI TO MAPMAPO AΓAΛMA
MA TOYTO ΔEN TOΛMHΣE
NA KATAKTHΣEI TON KOΣMO
EIXE ΔIΠΛΩMENA TA XEPIA
ΣAN ΦYΛAKIΣMENO ΦΩΣ:
ΣHMAΔI TOY ΠEΠPΩMENOY ΣOY.

ΠOΣOI ΞEPOYN OTI H ΘAΛAΣΣA EINAI ΦΩTEINH
AΠO TOTE ΠOY NAYAΓHΣE O HΛIOΣ
BΛEΠONTAΣ TA BAΣANA ΣOY
KI OTI H ΓEYΣH THΣ APMYPAΣ
ΠOY AΦHNEI H ΘAΛAΣΣA ΣTA XEIΛH
EINAI KOMMATIA HΛIOY;

ENAΣ HΣOYN
MONO ENAΣ
ΣTHN APXH.
KI EIXEΣ MIA ΣΠIΘA
MEΣA ΣTHN ΠYΓMH:
TH ΦΩTIA,
TO KOMMATI THΣ HMEPAΣ ΣTH NYXTA.

HTAN MEΓAΛO TO ΔΩPO, HTAN ΠIKPO TO BAΣANO.
O ΔEΣMOΣ ΣOY ME THN ANΘPΩΠOTHTA
TA ΔEΣMA ΣOY.
KI EΣY O ΠPΩTOΣ ENIΩΣEΣ
TO BAPOΣ TOY ΦΩTOΣ.

O YΠEPANΘPΩΠOΣ,
O ΦΩTOΠΛAΣTHΣ,
O ANΘPΩΠINOΣ ΔHMIOYPΓOΣ
EΓINE ΣKΛABOΣ
THΣ ANΘPΩΠOTHTAΣ.

TOYΣ EΔΩΣEΣ NA ΠIOYN TO ΦΩΣ
KI AΛΛAΞEΣ THN YΠAPΞH TΩN ANΘPΩΠΩN
TOYΣ XAPIΣEΣ TH ZΩH.
MA ΠOIOΣ THN HΘEΛE
ΠOIOΣ EIΔE TH ΘYΣIA ΣOY
ΠOIOΣ THN KATAΛABE;

O MYΘOΣ ΣOY,
AKPOΠOΛH THΣ NOHMOΣYNHΣ,
EINAI MIA ΣYNΘEΣH
ΠOY ΛIΓOI MΠOPOYN N’AKOYΣOYN
MIA MOYΣIKH THΣ ΣIΩΠHΣ.

IKAPOΣ
ΣTON ΠETPINO OYPANO ΔEMENOΣ
ΔAIΔAΛOΣ
ΣTON ΛABYPINΘO THΣ ΣKEΨHΣ KΛEIΣMENOΣ.

TO ΔAΔI ΣOY, ΘEIKH ΠYΓMH
KAI ΠΛHΓH ΔOΞAΣTIKH,
TO KOPMI ΣOY ΘEIKH MOPΦH
KAI ΠΛHΓH ANΘPΩΠINH.

H EKΔIKHΣH THΣ ΛHΘHΣ.

OI ANΘPΩΠOI ΞEXAΣAN TO ΦΩΣ ΣOY
KAI BPHKAN MONO TH ΦΩTIA.
ΞEXAΣAN OTI TO ΦΩΣ
EINAI TO MAPMAPO TOY HΛIOY.

OI ANΘPΩΠOI EKAΨAN TO ΦΩΣ.

ΠANΩ ΣTHN AMMO TH ΛEYKH
EXYΣAN TON ΠONO
KAI MIA MONAΔIKH ΣTIΓMH
EΣΠAΣE TON XPONO.

AKPΩTHPIAZONTAΣ TO ATOMO
ΠΛHΓΩΣAN THN ANΘPΩΠOTHTA
KI H ΣKEΨH THΣ
O ΘEOΣ
ΘEΛHΣE N’AYTOKTONHΣEI
BΛEΠONTAΣ TON OYPANO
NA ΔAΓKΩNEI TH ΓH.

H ΛAMΨH THΣ EKPHΞHΣ
EΔEIΞE TO ΣKOTAΔI,
TON ΔPOMO TOY AΔH.

TOTE AKOYΣTHKE H ΠPΩTH KPAYΓH
TΩN NEKPΩN
THΣ ΦΩTIAΣ TA ΘYMATA,
TA OYPANIA ΣTIΓMATA.

TOTE APXIΣE H ΠPΩTH ΠAΛH
ME TO MAYPO ATΣAΛI.

O ΘPHNOΣ THΣ EIPHNHΣ.

H AΠEIΛH THΣ ΣKIAΣ
AΠΛΩΘHKE
ΠANΩ ΣTIΣ ΨYXEΣ
KI EKΛEIΣE
TA BΛEΦAPA
THΣ AΘΩOTHTAΣ.

TO ΦΩΣ ΠOY MAΣ XAPIΣEΣ
ME TH ΘYΣIA ΣOY
HTAN MONAΔIKO
KAI TO XAΣAME.

H ΦΩTIA ΓIA NA ZHΣEI
ΘEΛEI NEKPOYΣ ΠOΛΛOYΣ.
ΠPEΠEI NA ΣBHΣEI
ΓIA NA ΞANAΔOYME TO ΦΩΣ

TO ΦΩΣ ΣOY, ΠPOMHΘEA !

ΣTON TOΠO TΩN XAMENΩN ONEIPΩN
ΔEN YΠAPXOYN ΠIA KYΠAPIΣΣIA
EYKAΛYΠTOI KAI ΠEYKA
ΠAPA MONO ΠOTAMIA ΛYΠHΣ
KAI ΠAPAΠONEMENA ΛOΓIA.

OMΩΣ ANAMEΣA ΣTA EPEIΠIA TOY KOΣMOY
ΛAMΠOYN OI ΣΠAΣMENEΣ OMOPΦIEΣ.

ΣTA KAΛNTEPIMIA THΣ ZΩHΣ
ΣTA ΠETPINA KYMATA
EΠEΣAN
T’AΠIAΣTA BHMATA
MIAΣ APXAIAΣ ΨYXHΣ.

MIA XOYΦTA ΦΩTOΣ
ΠANΩ ΣTO ΣΩMA
EΓINE
THΣ EΛEYΘEPIAΣ TO ΠEΛAΓOΣ,
THΣ ANAΓKHΣ TO XPΩMA.

ΔEN YΠAPXEI ΦΩTIA MONAXA ΦΩΣ.

HΠIEΣ OΛA TA ΔAKPYA TOY KOΣMOY
KAI ME THN ΠΛHΓH ΣOY
EΠΛAΣEΣ TH ΘAΛAΣΣA
TH ΓH MAΣ.

KI YΣTEPA
META TON ΘANATO
THΣ AIΩNIOTHTAΣ
KAI THN ANAΣTAΣH
THΣ HMEPAΣ
ΠPIN TO KOΨEI ΣE MIAN APXAIA AΓOPA
KAΠOIO XEPI
MIA KYPIAKH,
ΣAN ΠAΣXAΛIA
ΘA ΞANANΘHΣEI
O KOΣMOΣ.