N. LYGEROS PhD

Opus

306 - The shadow of a people

To Isaiah Kykkotis Under the traces of our ancestors, under the steps of memory we buried the cross of history. Above our other life, above our ...

306 - L’ombre d’un peuple

Sous les traces des ancêtres sous les pas de la mémoire nous avons enseveli la croix de l’histoire. Sur notre autre vie sur notre autre corps ...

306 - Η σκιά ενός λαού

Στον Ησαΐα Kυκκώτη Κάτω από τα ίχνη των προγόνων, κάτω από τα βήματα της μνήμης θάψαμε το σταυρό της ιστορίας. Πάνω από την άλλη μας ζωή, ...

306 - Тень народа

Под следами предков, под шагами памяти мы похоронили крест истории. Над нашей другой жизнью, над нашим другим телом осталась самая горькая печаль. ...

305 - Le bonheur : un sentiment social

''Je ne demande pas le bonheur, je ne pense pas au bonheur. Le travail, un dur travail, pour une cause sacrée, voila ce que je demande.'' M. Bakounine ...

304 - Schéma mental d’une démonstration sans mot

Comme nous l'avons précisé dans notre article intitulé une introduction aux mathématiques cognitives, la notion de démonstration sans mot peut être considérée ...

303 - Le dernier soupir

Ô Christ quand ils ont déchiré notre feuille mordorée Ô Christ quand ils ont volé le passé de la grécité Ô Christ quand ils ont ...

303 - Ο τελευταίος αναστεναγμός

Στην Κλέλια Σκοτεινού Χριστέ μου όταν έσχισαν το χρυσοπράσινο μας φύλλο, Χριστέ μου όταν έκλεψαν το παρελθόν της ρωμιοσύνης, Χριστέ μου όταν ...

303 - THE LAST SIGH

TO KLELIA SKOTEINOU MY JESUS WHEN THEY TORE OUR GOLDEN-GREEN LEAF APART, MY JESUS WHEN THEY STOLE ΤHE PAST OF ROMIOSYNE, MY JESUS WHEN THEY NAILED ...

302 - Du drame des êtres au théâtre de la vie

Il est difficile d'inclure dans un texte toutes les émotions vécues et celles ressenties à la lecture d'ouvrages importants relatant des évènements historiques. ...

301 - Anarchisme, pensées et découvreurs

Il est pour ainsi dire incontestable que du point de vue politique, l'anarchisme représente une minorité extrêmement faible dans le monde. Et même si nous ...

300 - L’analogie ou la puissance heuristique d’un schéma mental

Comme le souligne Arthur Miller dans son livre : Intuitions de génie (images et créativité dans les sciences et les arts), l'un des critères que doivent ...

299 - Sur la nature holistique de la mémoire

Il est difficile de réaliser la puissance de l'émotion que la mémoire engendre par sa seule présence. Pourtant quoi de plus naturel pour cette faculté ...

298 - Trace linguistique morellienne et schéma mental spécifique

Dans notre article : procédé scaldique associatif généralisé et méta-structure sémantique cognitive, nous avons montré à travers le procédé de vocabulaire ...

297 - Le soleil à cinq branches

Toi qui as bu le feu quand le peuple a subi des supplices donne-moi l'ancienne ombre* l’autre regard de la lumière que tu caches dans la paume de ...

296 - Αποτροπή: μια εικονική στρατηγική της πραγματικής απόδοσης

Από μια αυστηρώς επιχειρηματολογική άποψη, η αποτροπή είναι ένα ρητορικό σχήμα που βασίζεται σε διαλεκτικά στοιχεία. Λειτουργεί εικονικά για να λάβει πραγματικές ...

296 - Deterrence: a virtual strategy of a real efficiency

From a strictly argumentative point of view, deterrence is a rhetorical form based on dialectical elements. It works in virtual to get real repercussions. ...

296 - La dissuasion : une stratégie virtuelle d’une efficacité réelle

Sur le plan strictement argumentatif, la dissuasion est une forme rhétorique qui se base sur des éléments dialectiques. Elle opère dans le virtuel pour ...

295 - Le dodécaphonisme : une pensée libre mais seule

Du point de vue intellectuel, il existe une différence fondamentale entre la musique sérielle et la musique tonale. Contrairement à la seconde, la première ...

294 - Remarques d’ordre didactique sur le cours spécial

Avant d'aborder en détail les remarques d'ordre didactique sur la nature, l'expérience et les apports du cours spécial, une petite introduction historique ...

293 - Meta-systems: Systemic model and polemological paradigm

The general systems theory of Ludwig von Bertalanffy via its structure can lead to strategic models able to manage the interpenetration of modern strategies. ...

293 - Méta-système : Modèle systémique et paradigme polémologique

La théorie générale des systèmes de Ludwig von Bertalanffy via sa structure peut engendrer des modèles stratégiques capables de gérer l'interpénétration ...

293 - Μετασυστήματα: Συστημικά μοντέλα και πολεμολογικά παραδείγματα

Η θεωρία των γενικών συστημάτων του Ludwig von Bertalanffy μέσω της δομή του, μπορεί να οδηγήσει σε στρατηγικά μοντέλα ικανά να διαχειριστούν την οικονομική ...

292 - Le nouveau dictionnaire

Deux personnages sont en bord de scène. Ce sont le personnage 1 et le personnage 3. Ils semblent désemparés. Du fond de la scène deux personnages ...

291 - On the nature of strategy

As we have pointed out in our article on the temporariness of the strategic mix regarding the problem of the exact definition of the term combination, ...

291 - Sur la nature de la stratégie

Ainsi que nous l'avons montré dans notre article sur la temporalité du mix stratégique avec le problème de la définition exacte du terme combinaison, nous ...

291 - Σχετικά με τα της φύσης της στρατηγικής

Όπως έχουμε επισημάνει σε άρθρο μας σχετικά με την προσωρινότητα του στρατηγικού συνδυασμού όσον αφορά το πρόβλημα του ακριβούς ορισμού του όρου συνδυασμού, ...

290 - Chypre est ressuscitée

J’effleure des sons byzantins anonymes j’entends les murs de l’église et des icônes pleines de rimes du passé chantent pour un temps où je ...

290 - Κύπρος Ανέστη

Στον Κυριάκου Κυριακού Βυζαντινούς ανώνυμους ήχους αγγίζω στης εκκλησιάς τους τοίχους ακούω κι εικόνες του παρελθόντος γεμάτες στίχους λαλούν ...

289 - Imprisoned memories

To Kostas Charalambidis Even if they hurt your earth at the royal graves even if your wound got rotten, the most secret of your legends, those which ...

289 - Mémoires emprisonnées

Même s'ils blessent ta terre dans les tombes royales, même si ta blessure corrompt tes légendes les plus cachées, ceux que les pierres et le silence ...

289 - Φυλακισμένες μνήμες

Στον Κώστα Χαραλαμπίδη Κι ας λάβωσαν τη γη σου στους τάφους τους βασιλικούς κι ας σάπισε η πληγή σου, τους θρύλους σου τους πιο κρυφούς, εκείνους ...

288 - On the temporality of the mix strategic

In management, the expression mix strategic is known to gather all the actions enabling to reach the aim determined by the firm. Generally speaking, these ...

288 - Sur la temporalité du mix stratégique

En management, il est convenu de regrouper sous l'expression mix stratégique, l'ensemble des actions qui permettent d'atteindre l'objectif fixé par l'entreprise. ...

287 - Sur la difficulté intrinsèque de définir un concept abstrait

La terminologie d'un concept abstrait, bien que précisé par définition, bute parfois sur un problème philosophique. Il est naturel de penser que cette ...

286 - La natura della struttura maestro-discepolo

Nell’antichità, abbiamo non solo numerose testimonianze d’insegnamenti basati su una struttura maestro –discepolo, ma anche sul loro modo di funzionamento. ...

286 - On the nature of the master-disciple structure

In antiquity we not only have many accounts of teachings based on the master-disciple structure but also on its way of functioning. The fundamental examples ...

286 - Sur la nature de la structure maître-disciple

Dans l'antiquité, nous avons non seulement de nombreuses attestations d'enseignements basés sur la structure maître-disciple, mais aussi sur son mode de ...

286 - Σχετικά με τη φύση της δομής, δασκάλου-μαθητή

Στην αρχαιότητα δεν έχουμε μόνο πολλές αναφορές των διδασκαλιών με βάση τη δομή δασκάλου-μαθητή, αλλά επίσης και για τον τρόπο λειτουργίας της. Τα θεμελιώδη ...

285 - The objective: a meta-strategic concept

An objective is an aim set by a person, a firm, an organization hoping to reach it. It represents a chosen situation for future and becomes reason for ...

285 - L’objectif : un concept méta-stratégique

Un objectif est un but fixé pour une personne, une entreprise, une organisation dans l'espoir de l'atteindre. Il représente un état voulu du futur et devient ...

285 - Ο στόχος: Μια αντίληψη μετα-στρατηγικής

Ένας στόχος είναι ένας σκοπός που καθορίζεται από ένα πρόσωπο, μια επιχείρηση, ή μια οργάνωση, με την ελπίδα να το φτάσει. Αντιπροσωπεύει μια επιλεγμένη ...

284 - L’interprétation et l’équi-probabilité

Considérons l'expérience de pensée suivante : nous avons deux particules élémentaires possédant les mêmes propriétées (deux éléctrons par exemple) que ...

283 - La démonstration de la conjecture de Catalan : un contre-exemple à suivre

Preda Mihailescu vient d'achever la démonstration de la conjecture de Catalan. Cette dernière aura résisté pendant 150 ans aux multiples assauts de la ...

282 - Procédé scaldique associatif généralisé et méta-structure sémantique cognitive

Dans notre article intitulé : la poésie scaldique ou la construction islandaise d'un schéma mental nous avons étudié l'apparition d'un schéma mental à ...

281 - Les yeux des rêves

Sur le bois nous avons gravé la lumière du noir qui ne brilla qu’un soir pour que notre mémoire n’oublie pas ces instants enclavés dans le passé. ...

281 - Τα μάτια των ονείρων

Πάνω στο ξύλο χαράξαμε το φως του μαύρου που έλαμψε μόνο ένα βράδυ για να μη ξεχάσει η μνήμη μας εκείνες τις στιγμές εγκλωβισμένες μες στο παρελθόν. ...

280 - Une question de vie ou de mort

Q : C'est tout ? R : Oui, d'une certaine manière... Q : Et la vie des hommes alors ? R : Elle est à l'image de notre pièce : pour la plupart d'entre ...

280 - Ζήτημα ζωής ή θανάτου

Ε : Αυτό είναι όλο; Α : Ναι, κατά κάποιο τρόπο... Ε : Και η ζωή των ανθρώπων τότε; Α : Είναι όπως το θεατρικό μας: για τους περισσότερους από ...