N. LYGEROS PhD

Opus

1274 - Triptyque polychrome

Structure : 3 tableaux de 80cm x 110cm, disposés en Π. Symétrie axiale par rapport au spectateur. Tableau central : Un homme en noir et blanc (cf. ...

1273 - La vision européenne du Luxembourg

Avec le vote de son parlement en faveur de la ratification du traité établissant la Constitution Européenne, le Luxembourg a clairement affiché sa vision ...

1269 - Τέλειος ανταγωνισμός και Ευρωπαϊκή Ένωση

Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η βούληση της βρετανικής κυβέρνησης να επιβάλει ένα δικό της μοντέλο οικονομίας, ...

1268 - Ιστορική απόφαση της Κύπρου

Με την υπογραφή της, η Κύπρος έκανε ακόμα ένα βήμα που ισχυροποιεί την ευρωπαϊκή της οντότητα. Το Ευρωσύνταγμα δεν είναι απλώς ένα θεσμικό και τυπικό έγγραφο ...

1267 - La remise en cause en tant qu’apport

Il est sans doute quelque peu inconfortable de réfléchir sur la remise en cause, cependant comme l’a souligné Castoriadis il s’agit sans doute de l’apport ...

1266 - Ιδέα του Καστοριάδη και θεωρία του Ramsey

«Εξουσία σε μια κοινωνία πάντοτε είχαμε και πάντοτε θα έχουμε - εξουσία με την έννοια των συλλογικών αποφάσεων που παίρνουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και των ...

1265 - Sur un schéma mental de Rodin

Dans les compositions de Rodin, nous retrouvons certains schémas mentaux robustes. L’un d’entre eux et sans doute l’un des plus remarquables, c’est celui ...

1264 - The black and white man

The apartment was full of colors. The walls, the furniture, even the book were colors. Warm. Nothing was black or white. Someone prohibited them. ...

1264 - L’homme en noir et blanc

L’appartement était rempli de couleurs. Les murs, les meubles et même les livres étaient couleurs. Chaudes. Rien n’était noir ni blanc. Quelqu’un ...

1264 - Ο ασπρόμαυρος άνθρωπος

Το διαμέρισμα ήταν γεμάτο χρώματα. Οι τοίχοι, τα έπιπλα, ακόμα και τα βιβλία ήταν χρώματα. Ζεστά. Τίποτα δεν ήταν μαύρο μα ούτε και λευκό. Κάποιος ...

1263 - Pensée stratégique européenne

En stratégie, les remises en cause ne sont pas seulement nécessaires, elles sont fondamentales. Et cela s’explique essentiellement par le fait qu’il s’agit ...

1261 - Αποτελεσματική μεθοδολογία

Το υπόβαθρο της αποτελεσματικής μεθοδολογίας πρέπει να είναι οι γνώσεις που θεωρούνται ως οι καλύτερες από τη φιλολογική άποψη εφόσον ασχολούμαστε με έναν ...

1259 - Στατιστικά δεδομένα και ελεγειακά δίστιχα

Ο Clarke μοιράζει τους εξάμετρους στίχους στις ακόλουθες κατηγορίες: (Α) Με θήλεια τομή στον τρίτο πόδα με βουκολική διαίρεση ...

1259 - Dati statistici dei distici elegiaci

Clarke divide i versi esametri nelle seguenti categorie: (A)Con cesura femminile nel terzo piede con dièresi bucolica (B) Con cesura femminile ...

1258 - Sur le mètre français

Il est vrai que l’étude du mètre grec ou latin peut être étendue à la langue française néanmoins il est nécessaire d’avoir conscience qu’il s’agit d’une ...

1257 - Remarques sur le village grec

Notre étude intitulée Village grec est avant tout un hommage au cubisme et en particulier au réservoir de Picasso. Cependant il ne s’agit pas d’une vision ...

1255 - Nash versus Pareto

Στη θεωρία παιγνίων υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες: τα παίγνια συνεργασίας και τα παίγνια μη συνεργασίας. Η ριζοσπαστική προσέγγιση του John Nash σε σχέση ...

1255 - Неш проти Парето

В теорії ігор існують 2 головні моделі: безкоаліційні та коаліційні ігри. Радикальний підхід Джона Неша в порівнянні з викладенням Джона фон Ноймана доводить ...

1253 - Συνεχή παίγνια και Λύσεις Stackelberg

Μια ειδική κατηγορία της θεωρίας παιγνίων αποτελείται από τα συνεχή παίγνια. Όπως δεν ανήκουν στα διακριτά συστήματα μπορούμε να εφαρμόσουμε τον διαφορικό ...

1252 - Le Luxembourg et l’Union Européenne

La présidence luxembourgeoise a été exemplaire à plus d'un titre. Elle a non seulement montré et démontré l'efficacité d'un petit état à la tête de l'Union ...

1251 - Η τεχνολογία της εκπαίδευσης

Ένα από τα πιο αφαιρετικά στοιχεία της εκπαίδευσης είναι η τεχνολογία της. Διότι οι μη ειδικοί θεωρούν ότι όχι μόνο δεν είναι απαραίτητη αλλά είναι και ...

1250 - Le métier d’aider

Même s'il existe le métier d'apprendre il semble que cela ne soit pas suffisant pour définir le métier d'aider. Cela provient sans doute d'une différence ...

1248 - Τα παράδοξα της μη προσφυγικής αντίληψης

Ένα από τα γενικά προβλήματα που προκαλεί η ύπαρξη των προσφύγων είναι το οικονομικό. Πολλοί από τους δικούς μας σε σχέση με τους πρόσφυγες θεωρούν ότι ...

1247 - Προσφυγικός προβληματισμός

Ενώ η Ελλάδα έζησε και ζει το προσφυγικό ζήτημα, για ιστορικούς λόγους και κατά κάποιο τρόπο αντικειμενικούς με την έννοια της μη εξάρτησης από εσωτερικές ...

1246 - Prosodie formelle et théorie des mots

Un des grands dangers qui sont omniprésents dans la prosodie, c’est d’oublier l’importance de la notion de projection et sa caractéristique principale ...

1245 - Constitution européenne et conscience européenne

L'actuelle crise dans le processus de ratification de la Constitution européenne fait prendre conscience aux citoyens de l'Union Européenne du problème ...

1244 - Le Luxembourg en tant que paradigme européen

Via le traité de la Constitution Européenne et non seulement de la présidence, le cas du Luxembourg apparaît comme un paradigme européen et ce à plusieurs ...

1242 - Τεχνολογία και εκπαίδευση στην Ευρώπη

Με τη χρήση του παραδείγματος της Γαλλίας σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τις ευρωπαϊκές τάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Πιο ...

1241 - Sur une équivalence de John Stuart Mill

Dans La Nature, John Stuart Mill est amené à l'équivalence suivante : « Tout éloge de la civilisation, de l'art ou de l'invention revient à critiquer la ...

1239 - Sur les jeux à information incomplète

Une des principales difficultés conceptuelles lors de la prise de décision, c’est la question de l’information incomplète. La tendance naturelle consiste ...

1238 - La théorie des jeux en tant qu’extension de la théorie de la décision

Bien que cela soit historiquement naturel, il est bien rare de voir des présentations de la théorie des jeux en tant qu'extension de la théorie de la décision ...

1237 - Ultima voce !

Rien n'est sûr. Pas même la vie ! (un temps) L'argument de Descartes ne suffit pas. (silence) Il nous faut d'abord souffrir pour exister. Mais dans ...

1237 - Ultima voce !

Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ακόμα κι η ζωή! [Χρόνος] Το επιχείρημα του Καρτέσιου δεν αρκεί. [Σιωπή] Πρέπει πρώτα να υποφέρουμε για να υπάρχουμε. Μα ...

1237 - Ultima voce!

Niente è certo. Neanche la vita! Un tempo L’argomentazione di Cartesio non basta. Silenzio Dobbiamo prima soffrire per esistere. Ma allora perché esistiamo? ...

1236 - Μοντέλα πρόβλεψης και άγνωστες παράμετροι

Το γενικό πρόβλημα για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης είναι η ύπαρξη άγνωστων παραμέτρων. Η επίλυση αυτού του σημαντικού προβλήματος μπορεί να γίνει με ...

1235 - Ευρωσύνταγμα, Κύπρος και βρετανικές βάσεις

Στο Ευρωσύνταγμα υπάρχουν διάφορες αναφορές στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα οι αναφορές βρίσκονται στα εξής μέρη: Πρωτόκολλο αριθμός ...

1234 - L’homme au chapeau

L'homme au chapeau pensait. Nul ne savait pourquoi. Il songeait à un voyage… Il ne s'était jamais éloigné de son village. C'était son monde. C'était son ...

1231 - Κοινωνική μίμηση

Όπως και ο οπορτουνισμός, η μίμηση ως κοινωνικό εργαλείο επιτρέπει την επιβίωση δίχως τη χρήση δημιουργικών λύσεων. Μέσα σε έναν κόσμο που δεν ελέγχει ...