N. LYGEROS PhD

Opus

183 - Episode 4 : Le subterfuge pythique et les affres d’Oreste

Le Coryphée,  à Oreste et Pylade, Etes-vous conscients du danger que vous encourez? Si les hommes d'Egisthe vous aper­cevaient, je ne donnerais ...

183 - Επεισόδιο 4: Το πυθικό τέχνασμα και τα μαρτύρια του Ορέστη

Κορυφαίος, στους Ορέστη και Πυλάδη. Έχετε συνείδηση του κινδύνου που επιφέρετε; Αν σας αντιλαμβάνονταν οι άντρες του Αιγίσθου, δεν θα έδινα ...

182 - Episode 3 : Le rêve de Clytemnestre et la résistance d’Electre

Electre à genoux au centre de la scène devant la tombe d'Agamemnon. Chrysothémis descend lentement les marches du théâtre, avec des offrandes à la main. ...

182 - Επεισόδιο 3: Το όνειρο της Κλυταιμνήστρας και η αντίσταση της Ηλέκτρας

Η Ηλέκτρα γονατιστή στο κέντρο της σκηνής μπροστά στον τάφο του Αγαμέμνονα.  Η Χρυσόθεμις κατεβαίνει αργά τα σκαλοπάτια του θεάτρου, με πρόσφορο στα ...

181 - Episode 2 : L’occupation de Mycènes et le deuil d’Electre

Électre couchée au centre de la scène, Chœur entre. Chœur  Dieux, comment pouvez-vous lui infliger un tel sort ? Elle courbe ...

181 - Επεισόδιο 2: Η κατοχή των Μυκηνών και το πένθος της Ηλέκτρας

Μπροστά στον τάφο του Αγαμέμνονα. Κορυφαίος Θεοί, πώς μπορείτε να της επιβάλλετε μια τέτοια μοίρα; Σκύβει τη ράχη και υποφέρει ...

180 - Episode 1 : Le retour d’exil et la mission d’Oreste

    Devant la porte des Lionnes* à Mycènes. L'orchestre est vide, éclairé par une lumière très vive. Il se dégage une sensation de chaleur. Oreste et Pylade ...

180 - Επεισόδιο 1: Η επιστροφή από την εξορία και η αποστολή του Ορέστη

Μπροστά στην πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες. Η ορχήστρα είναι άδεια, φωτισμένη με ένα πολύ ζωηρό φως. Αποπνέει μια αίσθηση ζεστασιάς. Ο Ορέστης και ο ...

179 - Prologue : La guerre de Troie et la malédiction des Atrides

    Entrée du Choeur, mouvements globaux, personnages drapés de noir. Le Coryphée     Par où commencer ? Comment raconter l'indicible malheur qui s'est ...

179 - Πρόλογος: Ο τρωικός πόλεμος και η κατάρα των Ατρειδών.

Είσοδος του Χορού, κινήσεις συνόλου, πρόσωπα καλυμμένα με μαύρο. Κορυφαίος Από πού ν’ αρχίσω; Πώς να εξιστορήσω τη φοβερή συμφορά που ...

176 - Lettres du passé

                                                             Mocou, 19/01/1905 Stepan, l’hiver est d’un blanc trop rude et les colombes mortes. ...

175 - An interpretation of Act II, of The Just, by Camus

The significance of this act is not to be found in the aesthetic quality, but in its actual idea. The later, contitutes the pylon of choice by Camus and ...

175 - Une exégèse de l’acte II des Justes de Camus

L'importance de cet acte n'est pas dans son esthétique mais dans son idée. Cette dernière représente le pilier du choix camusien et la clef de voûte ...

175 - Μία ερμηνεία της πράξης ΙΙ των Δικαίων του Camus

Η σημασία αυτής της πράξης δεν βρίσκεται στην αισθητική, ...

174 - Opera dei pupi ou la mémoire des gestes

Il ne reste plus qu'un seul endroit en Occident où la mémoire des actes de bravoure des preux chevaliers soit encore vivante : la Sicile. En effet, là-bas, ...

173 - The number of Orders with Fourteen Elements

Abstract. The number of non-isomorphic posets on 14 elements is P_14 = 1'338'193'459'771. This extends our previous result P_13 = 33'823'827'452 which ...

172 - Directing Albert Camus’ play “The Just”

Albert Camus was not made to write about an ephemeral winter. He was the writer of eternal summer. He whose writing is as bright as dawn, as beautiful ...

172 - Mise en scène des Justes d’Albert Camus

Albert Camus n'était pas fait pour écrire sur un éphémère hiver. Il était l'écrivain de l'éternel été. Celui dont l'écriture est claire comme l'aube, belle ...

172 - Σκηνοθεσία του έργου Οι Δίκαιοι του Albert Camus

O Albert Camus δεν ήταν φτιαγμένος να γράφει για έναν εφήμερο χειμώνα. Ήταν ο συγγραφέας του αιωνίου θέρους. Εκείνος του οποίου το συγγραφικό έργο είναι ...

171 - Le libre assiégé

Dans le noir. Kaliayev, sombre Huit jours au secret. Dans ce noir qui dévore la parole. La lumière se fait peu à peu. Kaliayev penché sur une table, ...

171 - Ελεύθερος πολιορκημένος

Μες το σκοτάδι. Kaliayev, ζοφερός Οκτώ μέρες κρυμμένος. Σ’ αυτό το σκοτάδι που καταπίνει τα λόγια. Σιγά-σιγά φωτίζει. ...

170 - Trio nocturne

Kaliayev (violon), Dora (violoncelle), Stepan (piano). Tout au long de la scène, Stepan reste devant l'échiquier comme si c'était un piano. Kaliayev, ...

170 - Νυχτερινό τρίο

Kaliayev (βιολί), Dora (βιολοντσέλο), Stepan (πιάνο). Σε ολόκληρη τη σκηνή, ο Stepan παραμένει μπροστά στη σκακιέρα σαν να ’ταν ένα πιάνο. ...

169 - Une dernière partie russe

Le même soir. Kaliayev est dans sa chambre, seul. On frappe à la porte, c'est le signal. Kaliayev se lève et l'ouvre. Stepan, gêné Je voudrais te parler ...

169 - Μια τελευταία ρώσικη παρτίδα

Το ίδιο βράδυ. Ο Kaliayev είναι στο δωμάτιό του, μόνος. Κτυπά η πόρτα, είναι το σινιάλο. Ο Kaliayev σηκώνεται κι ανοίγει. Stepan, αμήχανος ...

168 - Η εικόνα του παρελθόντος

Ο Kaliayev και η Dora κάθονται γύρω από ένα τραπέζι. Ο Kaliayev αφήνει ένα πακέτο μπροστά στη Dora. Σιωπή. Kaliayev Αυτό είναι όλο κι όλο ...

168 - The Icon of the past

Kaliayev and Dora sit themselves around a table. Kaliayev leaves a packet in front of Dora. Silence. Kaliayev That's all in all what was left to me ...

168 - L’image du passé

Kaliayev et Dora sont assis autour d'une table. Kaliayev met un paquet devant Dora. Silence. Kaliayev Voilà, c'est tout ce qu'il me reste de chez nous. ...

167 - Analyse structurelle du texte Caligula d’Albert Camus et de la mise en scène de Sarkis Tcheumlekdjian

Dès le début de la pièce, le metteur en scène plante un décor dont la nature close et codée représente un monde fermé sur lui même dont on ne peut sortir. ...

166 - Just prior…

Dora But it is absurd Boria! Silence. Annenkov Dora, do you think that man can alter destiny? Dora Of someone else, for sure; his own, I doubt ...

166 - Juste avant…

Dora Mais c'est absurde Boria ! Silence. Annenkov Dora, crois-tu que l'homme puisse transformer le destin ? Dora D'autrui, certainement ; le sien, j'en ...

166 - Λίγο πριν…

Dora Μα είναι παράλογο Boria! Σιωπή. Annenkov Dora, νομίζεις πως ο άνθρωπος μπορεί ν’ αλλάξει το πεπρωμένο; ...

165 - Red memories

The apartment of the terrorists. One night. The curtain rises in silence. Dora and Kaliayev are on the stage, motionless. Seated around a table, they ...

165 - Souvenirs Rouges

L'appartement des terroristes. Un soir. Le rideau se lève dans le silence. Dora et Kaliayev sont sur la scène, immobiles. Assis autour d'une table, ils ...

165 - Κόκκινες αναμνήσεις

Το διαμέρισμα των τρομοκρατών. Ένα βράδυ. Η αυλαία σηκώνεται μεσ’ τη σιωπή. Η Dora κι ο Kaliayev είναι στη σκηνή, ακίνητοι. Καθισμένοι γύρω ...

164 - Στην άκρη του κενού

Στην Ελβετία. Στην άκρη της λίμνης. Ο Stepan και ο Voinov είναι καθισμένοι σ’ ένα παγκάκι αντίκρυ στη λίμνη. Stepan, ένα χαρτί ...

164 - На краю небытия

В Швейцарии. На берегу озера. Степан и Воинов  сидят на скамейке с видом на озеро. Степан, бумага в руке Партия приняла решение: в течение ...

164 - On the edge of the void

In Switzerland. On the edge of the lake. Stepan and Voinov are seated on a park bench opposite the lake. Stepan, with a paper in hand The political ...

164 - Au bord du néant

  En Suisse. Au bord du lac. Stepan et Voinov sont assis sur un banc face au lac. Stepan, un papier à la main Le parti a pris sa décision : dans deux ...

163 - Analyse structurelle du texte Tania Tania d’Olga Mouknina et de la mise en scène de Sergeï Isaev

Le texte, en tant que matériau, est conçu sur la thématique de l'amour avec toutes les incohérences que ce dernier peut porter en lui. L'écriture quant ...

162 - Traduction du recueil : La philosophie des fleurs de Nikiforos Vrettakos

NOTES DE JOURNAL ... La présence des fleurs était un réconfort ; une partie du réconfort que j'ai reçu dans ce monde. Je dois les consigner dans la ...

161 - Le puzzle d’Emile Fourrey :un paradigme de problème ouvert élémentaire

Dans son livre de 1907 intitulé Curiosités géométriques, Émile Fourrey pose le problème suivant : découper un carré de côté a donné en un puzzle de cinq ...

160 - Mental Model of Altruism

  Fact: Empathy is one of the characteristics of extreme intelligence.   Thesis: Intelligence is global, unified and protean.   Corollary: ...

160 - Modèle mental de l’altruisme

Fait : L'empathie est une des caractéristiques de l'intelligence extrême. Thèse : L'intelligence est globale, unifiée et protéiforme. Corollaire : L'intelligence ...

160 - Νοητικό μοντέλο τού αλτρουισμού

Γεγονός: Η ενσυναίσθηση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ακραίας νοημοσύνης. Θέση: Η νοημοσύνη είναι σφαιρική, ενιαία και πρωτεϊκή. Συμπέρασμα: ...

160 - Modello mentale dell’altruismo

Dato: L’empatia è una delle caratteristche dell’ intelligenza estrema. Tesi: L’intelligenza è sferica, unificata e proteiforme. Corollario: l’intelligenza ...