N. LYGEROS PhD

Opus

1450 - Logique de guerre et temps de paix

Un des grands principes qui régissent le temps de paix, c'est la logique de guerre. L'exemple naturel de la question orientale qui perturbe l'ensemble ...

1449 - A drop of life

I lived without a place only with memory. I lived without light only with the candle. And now that their candle is finishing they left us the ...

1449 - Une larme de vie

Ils ont vécu sans pays seulement avec la mémoire. Ils ont vécu sans lumière seulement avec la bougie. Et maintenant que se termine leur bougie ...

1449 - Μια στάλα ζωής

Έζησαν δίχως τόπο μόνο με τη μνήμη. Έζησαν δίχως φως μόνο με το κερί. Και τώρα που τελειώνει το κερί τους και η μνήμη τους μας άφησαν τον τόπο ...

1449 - Una goccia di vita

Sono vissuti senza culla solo con la memoria. Sono vissuti senza luce solo con la candela. E ora che finisce la loro candela e la loro memoria ...

1448 - Our refugees

In their gaze I saw our homeland, one broken piece of ground, it was watered by their tears but now they don’ t cry anymore they saw it once again and ...

1448 - Nos réfugiés

Dans leur regard j'ai vu notre patrie, un morceau brisé de terre, ils l'ont abreuvée de leurs larmes mais maintenant ils ne pleurent plus, ils l'ont ...

1448 - Οι πρόσφυγές μας

Μέσα στο βλέμμα τους είδα την πατρίδα μας, ένα σπασμένο κομμάτι γης, την πότιζαν με τα δάκρυα τους μα τώρα πια δεν κλαίνε, την είδαν και πάλι κι ...

1447 - Το διαπραγματευτικό πλαίσιο

Το διαπραγματευτικό πλαίσιο του ανατολικού ζητήματος έχει τροποποιηθεί δραματικά και τώρα πια είναι καθαρά ευρωπαϊκό με όλη τη σημασία της έννοιας. Ενώ ...

1446 - Eléments diachroniques en diplomatie

Même si la diplomatie représente par excellence, l'art de tout remettre en cause et dans un sens radicalement différent de celui de la stratégie, il n'en ...

1445 - Sur le dogme anglais

La diplomatie anglaise cumule des mandats mais toujours avec le même style. Elle est d’une part sensée être une force de garantie pour l’île de Chypre ...

1444 - Le dispositif allemand

Certains analystes considèrent sans doute que le dispositif allemand est extrêmement lent à se mettre en place au sujet de la question orientale. Pourtant ...

1443 - Το γερμανικό μήνυμα

Η πρόσφατη δήλωση της Γερμανίας, αμέσως μετά από εκείνη της Αγγλίας, ενισχύει τις θέσεις της γαλλικής άμυνας σε σχέση με το θέμα της αναγνώρισης της Κυπριακής ...

1442 - Diplomatie, politique et stratégie

La difficulté principale qui existe dans un cadre conflictuel, provient en général de l'absence de coordinations des trois composantes constituées par ...

1441 - Stratégie et subversion

Même si cela peut paraître quelque peu paradoxal, la stratégie nous enseigne qu'une défense trop bien menée finit par être nuisible à un niveau supérieur. ...

1440 - La stratégie contre l’économie

Le problème de la reconnaissance d'une entité est avant tout d'ordre stratégique. Tandis que celui de la lutte contre cette reconnaissance est d'ordre ...

1439 - Mise au point stratégique

En stratégie, dans le cadre de la manœuvre relationnelle, nous connaissons tous l'exemple du débarquement de Gallipoli en 1915 qui fut une tentative avortée ...

1438 - La lumière de la nuit

Nous écrivons la nuit pour voir la lumière qui n'existe pas l e jour. Pardon d'avoir ouvert les yeux.

1438 - Το φως της νύχτας

Γράφουμε τη νύχτα για να βλέπουμε το φως που δεν υπάρχει την ημέρα. Συγγνώμη που ανοίξαμε τα μάτια.

1437 - Les marchands d’esclaves et les hommes

Il existe aussi des hommes. Pas seulement des marchands d'esclaves. Cependant ce ne sont pas ceux que l'on croit. Ils n'ont pas forcément des noms que ...

1437 - Οι δουλέμποροι και οι άνθρωποι

Υπάρχουν και άνθρωποι. Όχι μόνο δουλέμποροι. Όμως δεν είναι εκείνοι που νομίζουμε. Δεν έχουν απαραίτητα τα ονόματα που ξέρουμε. Ούτε το ίδιο χρώμα. ...

1436 - European thought and Armenian cause

The Turkish diplomacy must finally understand that any European thinker, any defender of the human rights is foremost Armenian. We do not find references ...

1436 - Pensée européenne et cause arménienne

La diplomatie turque doit enfin comprendre que tout penseur européen, tout défenseur des droits de l'homme est d'abord Arménien. Si nous retrouvons des ...

1436 - ЕВРОПЕЙСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И АРМЯНСКИЙ ВОПРОС

Турецкая дипломатия должна наконец понять, что все европейские мыслители и защитники прав человека являются в первую очередь армянами. Упоминания Армении ...

1435 - Une question de timing

Pour la cause arménienne, il est essentiel de savoir quel est le moment le plus opportun pour mettre le gros des troupes sur un projet spécifique. Car ...

1434 - Το θέμα της αντιδήλωσης

Είναι προφανές τώρα ότι η Βρετανική Προεδρία δεν λειτουργεί ως προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι προσπαθεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που ...

1433 - Sur le temps de la diplomatie

La question chypriote devenue désormais européenne met en avant la notion du temps de la diplomatie. Comme l'Union Européenne ne fonctionne que dans le ...

1432 - Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ανατολικό βλέμμα

Θέλουμε δεν θέλουμε αν δεν ενσωματώσουμε το τουρκικό βλέμμα μέσα στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν πρόκειται να επινοήσουμε το όραμα της Τουρκίας ...

1431 - Pièces de musique

L'immense salon était vide mais cela ne nous dérangeait pas car nous étions unis malgré notre solitude. Nous nous contentions d'un simple recoin où nous ...

1430 - History and Sin

On May 14th 1914, the Minister of Interior Talaat Pasha gives the following secret order: "It is urgent on political grounds that the Greek inhabitants ...

1430 - Historia y pecado

El 14 de mayo de 1914 el Ministro del Interior Talaat Pasha da la siguiente orden secreta: “Es urgente, por razones políticas, que lo habitantes griegos ...

1430 - Ιστορία και αμαρτία

Στις 14 Μαΐου 1914, ο υπουργός των Εσωτερικών, Ταλαάτ πασά, δίνει την εξής μυστική διαταγή: «Είναι επείγον, για πολιτικούς λόγους, όπως οι Έλληνες κάτοικοι ...

1429 - Ανατολικά παράδοξα

Η ιστορία μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον όταν την εξετάζουμε προσεχτικά. Οι λεπτομέρειες είναι πάντα σημαντικές και αποκτούν πολλαπλές έννοιες ...

1428 - Remarques sur le discours de Jack Straw Traduction intégrale

On a November evening two years ago I stood under the arc lights in the rubble of what had once been the fine perimeter buildings and courtyard of Pera ...

1427 - Perturbations singulières

Aussi bien en théorie du chaos qu'en théorie de la percolation, les perturbations singulières sont extrêmement importantes. Il n'est donc pas étonnant ...

1426 - Το παράδειγμα της Γαλλίας

Οι κινήσεις της Γαλλίας τώρα πια προβληματίζουν και την Τουρκία. Ενώ στην Ελλάδα αναρωτιόμαστε ακόμα αν πρέπει να κινηθούμε προς αυτό το συμμαχικό πλαίσιο. ...

1425 - Droits de l’Homme et humour anglais

La demande anglaise sur l'érosion de certaines libertés civiles et la modification qu'elle doit amener dans la Charte des Droits Fondamentaux est tout-à-fait ...

1424 - Abstraction et stabilité

Une des grandes caractéristiques de l’intelligence humaine, c’est la capacité d’abstraction. Cette capacité appartient à la catégorie supérieure de nos ...

1420 - Περί δομής αρχαίας κωμωδίας

Ένα απο τα βαθύτερα χαρακτηριστικά της αρχαίας κωμωδίας είναι το δομικό της στοιχείο. Το ελαφρύ της ύφος σε σχέση με την τραγωδία και το δράμα, δεν συνεπάγεται ...

1419 - Τα μειονεκτήματα της ελλαδοκεντρικής θεώρησης της ιστορίας

Η ελλαδοκεντρική θεώρηση της ιστορίας αν και φαινομενικά φυσιολογική για τα ελληνικά δεδομένα εμπεριέχει σοβαρά μειονεκτήματα όσον αφορά στη στρατηγική ...

1418 - Our Pontiac memory

For a contemporary Greek, a Pontian is not a victim of genocide, but just a hero of stupid jokes essentially and historically coming from Turkey. No real ...

1418 - Nuestra memoria póntica

Para un griego contemporáneo el griego póntico no es una víctima del genocidio sino solamente un héroe de bromas estúpidas que provienen histórica y esencialmente ...

1418 - Η ποντιακή μας μνήμη

Για το σημερινό Έλληνα, ο Πόντιος δεν είναι θύμα της γενοκτονίας μα μόνο ο ήρωας ηλίθιων ανεκδότων που ουσιαστικά και ιστορικά προέρχονται από την Τουρκία. ...

1417 - Η τουρκική απαγόρευση του Μικρού Πρίγκιπα

Η αιτία της τουρκικής απαγόρευσης του Μικρού Πρίγκιπα του Antoine de Saint-Exupéry είναι η εξής φράση: «Ευτυχώς για τη φήμη του αστεροειδούς Β612, ένας ...

1417 - Турецкий запрет Маленького Принца

Причиной турецкого запрета Маленького Принца Антуана де Сент-Экзюпери является следующая фраза: "К счастью для репутации астероида Б 612, один турецкий ...

1416 - Diplomatie européenne

Comme cela était prévisible depuis le refus du plan Annan, le problème chypriote s’est transformé en problème européen et désormais la reconnaissance de ...

1415 - Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

α) Η συμβολή των Paul Feyerabend, Thomas Kuhn, Imre Lakatos και Karl Popper β) Το όραμα του Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) γ) Η σκέψη του Auguste ...