N. LYGEROS PhD

Opus

1032 - Ιδιότητα του Markov και διαπραγματευτική στρατηγική

H ιδιότητα του Markov ισχυρίζεται ότι αν η στιγμή n είναι το παρόν και So=Xo, S1=X1,..., Sn=Xn είναι η ιστορία της στοχαστικής ανέλιξης μέχρι και του παρόντος. ...

1031 - Sur les limites de la diplomatie

La Belgique est un cas exemplaire en ce qui concerne la diplomatie européenne. Présente dans le noyau central de l'Union Européenne via l'entité du Benelux, ...

1030 - Όποιος θελ ας δοκιμάζ

Όπως το γράφει ο Θωμάς Τσοπουρίδης στο Λεξικό της ποντιακής διαλέκτου: Στην σημερινήν Τουρκίαν οι εξισλαμισμέν Έλληνες στο Πόντον καλατσεύνε τα ποντιακά ...

1029 - Le dialogue cet étrange inconnu

Le dialogue en tant qu'interface humaine appartient aux aspects les plus sensibles de la communication. C'est à travers lui qu'un inconnu peut devenir ...

1028 - La transgression de l’impossible

L'écoute de la musique composée par la surdité permet de saisir la puissance exceptionnelle de l'intelligence face à l'oppression de la réalité. Cette ...

1027 - Mémoires de bas-fonds

Dans cet endroit, le temps ne s'écoulait plus. Le bois était toujours le même. Il tenait avec peine la toiture qui protégeait les hommes du passé. Le vin ...

1026 - Ελληνική παιδεία και πομακική ελευθερία

Όπως ξέρουμε με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Θράκη θα αποτελέσει ένα κομβικό σημείο. Επιπλέον με τον παραδειγματικό ...

1024 - Ο υπολογισμός του δείκτη στις αβελιανές πολλαπλότητες

Στον τομέα της θεωρίας αριθμών και ειδικά στη μέθοδο των ελλειπτικών καμπυλών, όταν υπάρχει πλαίσιο εφαρμογής όπως η δημιουργία κρυπτοσυστημάτων, το ...

1021 - Remarques sur le théorème de Hasse

Le théorème de Hasse qui avait été conjecturé par Artin, donne une borne sur le nombre de points rationnels d’une courbe elliptique E(q) sur un corps fini ...

1020 - Sur l’esprit du tango

En écoutant Le tango pour piano d'Igor Stravinsky, nous pouvons ressentir la puissance de ce mélange corsé. Il y a bien sûr la profondeur et la nostalgie ...

1019 - Άρθρο 306 και Κυπριακό

Το άρθρο 306 του αναθεωρημένου τουρκικού ποινικού κώδικα προβλέπει να λαμβάνονται τιμωρητικά μέτρα εναντίον όσων δημοσίως τάσσονται εναντίον της τουρκικής ...

1018 - De la nécessité de croire à la croyance en la nécessité

L'évolution de l'Humanité montre de manière historique que la nécessité de croire est apparue dans toutes les civilisations. Et en ce sens, il est naturel ...

1017 - Modèles de duopoles

Un des premiers domaines à étudier dans le cadre de la théorie des jeux, c'est celui des duopoles. En effet, il représente le cas le plus simple qui ne ...

1016 - Παρατηρήσεις και θεώρημα Kuhn-Tucker

Για μια καλύτερη κατανόηση των παρατηρήσεών μας, διατυπώνουμε το θεώρημα Kuhn-Tucker. Εάν το διάνυσμα ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση , με τους περιορισμούς ...

1015 - De l’esprit des lumières aux droits de l’Homme

Lorsque nous contemplons avec effroi les sombres apports du vingtième siècle, nous pouvons nous étonner de la distance qui nous sépare du siècle des lumières. ...

1014 - La lutte des minorités

Au sein de l'Union Européenne, il est difficile de percevoir l'importance des minorités car celles-ci semblent noyées dans la masse pour un observateur ...

1013 - Αβεβαιότητα δεδομένων και Αξιολόγηση επενδύσεων

Εξ αρχής, η έννοια της επένδυσης συσχετίζεται άμεσα με την έννοια της αβεβαιότητας μέσω του χρόνου. Η επένδυση είναι μια απόφαση του παρόντος που έχει ...

1012 - Jeux diplomatiques

Les jeux diplomatiques sont aussi nécessaires qu'ils sont peu profonds. Ils agissent à l'interface du discours sans affecter le noyau de celui-ci. Ils ...

1011 - Sur l’importance de la reconnaissance d’un génocide

Pour comprendre l'importance de la notion de génocide, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste de la question. Pour cela, il suffit d'écouter l'histoire. ...

1010 - Μνήμη εκκλεισμού

Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Mathausen και Ravensbrück, αυτοί οι τόποι διαγραφής της μνήμης τώρα πρέπει να αγωνιστούν ενάντια σε ένα νέο μνημείο. ...

1010 - Mémoire de la déportation

Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Mathausen et Ravensbrück, ces lieux de l'effacement de mémoire ont à présent à lutter contre un nouveau Mémorial. Après ...

1009 - La Roumanie européenne face au génocide

En tant que pays candidat à l'Union Européenne, la Roumanie a été contrainte en 2002 d'adopter une loi interdisant la diffusion de symboles fascistes, ...

1009 - Η ευρωπαϊκή Ρουμανία απέναντι στη γενοκτονία

Ως υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρουμανία αναγκάστηκε το 2002 να υιοθετήσει ένα νόμο που απαγορεύει τη διάδοση συμβόλων φασιστικών, ρατσιστικών ...

1008 - Génocide : Malheur humain et lâcheté sociale

Les génocides mettent en évidence la lâcheté intrinsèque des sociétés. Devant l'horreur de ce phénomène, elles n'osent intervenir, ni pour l'anticiper, ...

1007 - Ce que le théâtre permet

En lisant "Les Bas-fonds" de Maxime Gorki, nous ne sommes pas seulement étonnés de la présence écrasante de la vie mais aussi de la liberté des personnages ...

1006 - Le silence de la sagesse

C'était un cri qui avait réuni la sagesse et le silence : le cri du désespoir. Eux n'avaient rien dit mais ils avaient accouru. L'appel de la nécessité ...

1005 - Στατιστικές μελέτες και στρατηγικές συμπεριφορές

Ενώ υπάρχουν σημαντικές στατιστικές μελέτες όσον αφορά στις στρατηγικές συμπεριφορές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν τις προωθούν για διάφορους λόγους ...

1004 - Oligopoly, Strategy and the European Union

Regardless of the substance of the European Union, it's structure can be described as an oligopoly, as it consists of a small number of members that are ...

1004 - Oλιγοπώλιο, Στρατηγική και Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανεξάρτητα από την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δομή της μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ολιγοπώλιο διότι αποτελείται από ένα μικρό αριθμό μελών με μεγάλη ...

1003 - Le génie ordinaire des cours

« Le mensonge est pour mes Grands une seconde nature. De même qu'ils préfèrent obtenir par la menace ce qu'ils pourraient obtenir par la douceur, ils préfèrent ...

1002 - Quand le million mesure la souffrance

Dans sa pièce de théâtre, Henry de Montherlant fait dire au personnage de Pedro la réplique suivante : Chrétien, je dis : la destinée d'un être importe ...

1001 - Du dialogue au métadialogue de Gogol

Il est rare de lire des dialogues plus vrais que nature sans pour autant que l'auteur soit réduit à une simple transcription de la réalité. Les dialogues ...

1000 - Des livres aux libres

Au cours des entretiens qu'il m'arrive de donner, la question de savoir quel homme m'a le plus apporté revient souvent. Pourtant ma réponse est toujours ...

999 - Une nuit en attendant le jour

Il faisait nuit et pourtant il était encore plongé dans ses livres. Elle hésitait. Elle désirait le gronder comme toute mère mais son esprit la retenait. ...

998 - Les sondages et la voix des peuples opprimés

Les sondages bien qu'ils soient sujets à caution lorsqu'il s'agit d'élections strictement politiques, peuvent être utilisés et mis en valeur lors de prises ...

997 - L’enclave et la diaspora

Pour les peuples dont la mémoire souffre, les notions d'enclave et de diaspora sont fondamentales. Elles le sont pour de multiples raisons mais celles ...

996 - Le temps du souffle d’un soupir

Il aurait pu être coiffeur mais le sort en avait décidé autrement. Il n'avait pas pu réaliser ses rêves et pourtant il avait très peu d'imagination. C'était ...

995 - Sur la signification humaine du quintette à cordes en ut majeur de Schubert

Ce quintette à cordes écrit en 1828 par un Schubert libéré de l'influence directe du style de Beethoven, s'inspire, c'est vrai, du quintette en ut majeur ...

994 - Les génocides sont imprescriptibles

L'un des premiers articles de la charte des défenseurs de la reconnaissance des génocides doit être que les génocides sont imprescriptibles. Peu importe ...

993 - Décalage diplomatique

La question orientale a un seul avantage, c’est celui de mettre en évidence la notion de décalage diplomatique. Comme à notre époque la géostratégie et ...

992 - Solution de repli ou solution de rechange

De nombreux citoyens européens se demandent comment réagir face à la candidature de la Turquie, en raison de la complexité de l'état des négociations. ...

991 - Sur la notion d’intelligence collective

La notion d'intelligence collective n'est pas nouvelle en soi puisqu'elle a été mise en évidence par l'éthologie. Seulement avec l'avènement de l'informatique ...

990 - Η ανθρωπιά της Ανθρωπότητας

Αυτό το άρθρο έχει σκοπό να αποσαφηνίσει κάποιες έννοιες κλειδιά που εμφανίζονται σε πολλά σημεία του έργου μας είτε ως εκφράσεις είτε ως νοητικά σχήματα, ...

990 - L’humanité de l’Humanité

Cette note a pour but de clarifier certaines notions clefs qui apparaissent à de nombreux endroits de notre oeuvre que ce soit en tant qu'expressions ou ...

989 - Déportation et exportation

Dans un pays comme la France, dont le peuple a connu la déportation, il est surprenant de constater avec quelle facilité certaines personnes oublient les ...

988 - Cinq mouvements pour un silence : Finale

Dans une petite maison, une pièce est éclairée d’une lumière douce. Là, nous voyons une ombre accompagnée du silence. Nous entendons un bruit de sonnette. ...

988 - Πέντε κινήσεις για μια σιωπή: Finale

Σ’ ένα μικρό σπίτι, ένα δωμάτιο φωτίζεται μ’ ένα γλυκό φως. Εκεί, βλέπουμε μια σκιά συνοδευμένη από τη σιωπή. Ακούμε τον ήχο του κουδουνιού. Σοφία Αυτοί ...