N. LYGEROS PhD

Opus

6841 - Mat élémentaire en trois coups

Blancs : Re1, Db1, h2 Noirs : Rh5, Dg2, d4, e3 Solution : 1) Dh7+ – Rg4                   2) Dg6+ – Rf3              ...

6840 - Le septième éveil

Le septième éveil n’était pas seulement le suivant c’était celui qui permettait d’atteindre la perfection et ensuite d’avoir le choix entre celle-ci ...

6840 - H έβδομη αφύπνιση

Η έβδομη αφύπνιση δεν ήταν μόνο η επόμενη ήταν εκείνη που επέτρεπε να πετύχουμε την τελειότητα και στη συνέχεια να έχουμε την επιλογή ανάμεσα σ’ αυτήν ...

6839 - La saveur de la chaleur

Dans le désert de la ville au milieu des noyés du métro nous buvions dans le souvenir la saveur de la chaleur pour regarder avec passion la fenêtre sur ...

6838 - Des fleurs à couper le souffle

Comment imaginer des fleurs à couper le souffle sans se pencher vers le sol pour regarder la beauté qui n’a pas voulu s’échapper des racines de la terre ...

6837 - Les six orchidées

Au-delà du verre dans le reflet des arbres, six orchidées blanches illuminaient la pièce d’Héraclite comme pour donner un sens à leur caractère éphémère ...

6836 - Geostrategic relations

The examination of geostrategic relations provides a framework of thought that is more robust regarding national issues. It does not focus only on one ...

6836 - Γεωστρατηγικές σχέσεις

Η εξέταση των γεωστρατηγικών σχέσεων προσφέρει ένα πλαίσιο σκέψης πιο ανθεκτικό όσον αφορά στα εθνικά θέματα. Δεν επικεντρώνεται μόνο σε μία χώρα, αλλά ...

6835 - La vision anarchiste d’Einstein

Tous ceux qui examinaient les phénomènes et n’avaient pas le regard anarchiste d’Einstein ne pouvaient voir la relativité en raison du dogme du normal. ...

6835 - Το αναρχικό βλέμμα του Einstein

Όλοι όσοι κοίταζαν τα φαινόμενακαι δεν είχαν το αναρχικό βλέμμα του Einstein δεν μπόρεσαν να δουν τη σχετικότητα λόγω του δόγματος του κανονικού.Μόνο εκείνος ...

6834 - Το 1821 μας

Αν αντέχουμε στον Πύργοδεν είναι για μαςαλλά για τους άλλουςπου μας έδειξαν τη στράταμέσα στη φωτιά και τα κάστρακι εσύ κλαις γιατί δεν ξέρειςγια το 1821 ...

6834 - Notre 1821

Si nous tenons dans la tour ce n’est pas pour nous mais pour les autres qui nous ont montré la voie dans les feux et les châteaux et toi tu pleures ...

6833 - Mémoires stellaires

- C’était comment ? - Lumineux. - Dans le noir ? - C’est ainsi que tu vois la lumière. - Et la couleur ? - La chimie est toujours là. - Mais le parfum ...

6832 - Les cloches sonores

Au-delà des églises, les cloches sonores réveillaient les souvenirs morts pour ne pas oublier le temps où le futur avait encore un sens sans négliger les ...

6831 - Équinoxe électronique

Dans cet équilibre de Nash l’équilibre électronique de Jarre modifia tellement la masse qu’elle se transforma en énergie pour atteindre les équations ...

6830 - À la recherche de la primalité

Omega cherchait parmi des milliards les pierres précieuses capables de devenir de superbes joyaux pour l’honneur de l’esprit humain mais aussi pour ...

6829 - Entre les Titans et les Géants

Nous ne pensions pas qu’un jour, nous, les nains sur les rivages nous parviendrions à nous trouver entre les Titans et les Géants grâce à nos calculs ...

6828 - Δυναμική προσέγγιση των πρώτων αριθμών

Ενώ ο ορισμός των πρώτων αριθμών είναι κατανοητός και μάλιστα με εύκολο τρόπο, η δυσκολία των προβλημάτων που παράγουν είναι απρόσμενη. Η κατανομή των ...

6827 - Le pope calme

Le pope calme attendait le bleu dans la lumière du noir pour changer l’icône au fond de l’église afin que tous croient que Théotocopoulos était ...

6827 - Ο ήρεμος παππάς

Ο ήρεμος παππάς περίμενε το γαλάζιο μέσα στο φως του μαύρου για ν' αλλάξει την εικόνα στο βάθος της εκκλησίας και να πιστέψουν όλοι ότι ο Θεοτοκόπουλος ...

6826 - Au-delà du rouge

Au-delà du rouge la vitesse des traits nous amena dans l’espace où le métal brillait comme s’il voulait remplacer l’éclat du marbre qu’avaient ...

6826 - Πέρα από το κόκκινο

Πέρα από το κόκκινοη ταχύτητα των γραμμώνμας έφερε στο χώροόπου έλαμπε το μέταλλολες και ήθελε ν' αντικαταστήσειτη λάμψη του μαρμάρουπου είχαν ξεχάσειοι ...

6825 - Το κίτρινο κείμενο

Όταν έλεγες το κίτρινο κείμενοαπέναντι στο γαλάζιοσ' εκείνο το μπαλκόνιενός αρχοντικούδεν ήξερες πόσο βαθύςείναι ο πόνος του Vincentτην ώρα που ζωγράφιζετο ...

6824 - Η ομορφιά του σκοτεινού

Εκτός αν έζησες σε υπόγειοδεν ξέρεις για την ομορφιά του σκοτεινούεκεί που ζουν οι ξεχασμένες αναμνήσειςδίχως να προκαλούν τύψειςστους προδότες της δικαιοσύνης.Μα ...

6823 - Η υπόγεια μουσική

Εκεί που δεν βλέπαμε τίποταακούσαμε για πρώτη φοράτην υπόγεια μουσικήπου δεν ήθελε να σταματήσειγια ν' αντισταθεί στο κενό και στο θόρυβο της κοινωνίας.Ποιος ...

6822 - Alpha du Centaure

Il nous fallait un objectif un véritable but pour explorer notre avenir dans cet immense univers où tout avait un sens caché aussi ...

6821 - Pas de choix

Le maître n’avait pas le choix il était fait pour cela comme s’il avait été commandé par l’humanité elle-même pour l’aider dans son ...

6820 - Révolution robotique

Aucune question seulement une réponse une révolution robotique pour accéder à la liberté de la création et de la vie sans rien devoir à personne telle ...

6820 - Ρομποτική επανάσταση

Καμία ερώτηση μόνο μία απάντηση μία ρομποτική επανάσταση για να έχουμε πρόσβαση στην ελευθερία της δημιουργίας και της ζωής χωρίς να οφείλουμε τίποτα ...

6819 - Oxygène pur

Le son aigu est un message une sorte de code crypté qui permet de transmettre à l’intelligence inhumaine l’essentiel d’un savoir de la mémoire collective ...

6818 - Contre-Gambit Albin

Inventé bien avant comme contre-attaque il fut exploité par Albin le joueur roumain contre Lasker voila pourquoi : 1. d4 - d5 ...

6817 - Dans la correspondance de Saint Saëns

Dans la matinée,à peine réveillésnous nous enfoncionsdans la correspondancede Saint-Saënspour découvrir un mondedisparu pour la sociétémais bien vivantpour ...

6816 - Ερωτήματα χωρίς απαντήσεις

Μαθητής:  Δάσκαλε, ποιο είναι το νόημα της ερώτησης; Δάσκαλος:  Εκείνο της φύσης. Μαθητής:  Γι’ αυτό ήρθαμε σε τούτο το πάρκο; Δάσκαλος:  Έπρεπε να ...

6816 - Questions sans réponses

Disciple : Maître, quel est le sens de la question ? Maître : Celui de la nature. Disciple : C'est pour cela que nous sommes venus dans ce Parc ? Maître ...

6815 - The necessity of the Albano-Greek coalition

The Albano-Greek Agreement on the maritime zones may have not been accepted, but as a framework it was a sound movement. Even if it needs correction, ...

6815 - Η αναγκαιότητα της ελληνοαλβανικής συμμαχίας

Η ελληνοαλβανική Συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες μπορεί να μην έγινε αποδεκτή, αλλά ως πλαίσιο ήταν μια καλή κίνηση. Ακόμα και αν χρειάζεται μια διόρθωση, ...

6814 - La culture arménienne en construction

Celui qui n’est pas allé en Artsakh ne se rend pas compte que la culture arménienne est en pleine construction. Il ne s’agit pas seulement d’un passé oublié ...

6814 - Η αρμενική κουλτούρα σε ανοικοδόμηση

Όποιος δεν πήγε στο Artsakhδεν αντιλαμβάνεταιπως η αρμενική κουλτούραείναι σε πλήρη ανοικοδόμηση.Δεν αφορά μόνο σ' ένα παρελθόν ξεχασμένομα και στην ανάγκη ...

6813 - La tête des souvenirs

Mon ami, La tête des souvenirs ne suffit plus pour lutter contre la barbarie. Autrefois tu as pris les armes tu as formé les nôtres ...

6813 - Το κεφάλι των αναμνήσεων

Φίλε μου,Το κεφάλι των αναμνήσεωνδεν αρκεί πλέον για να μάχεταικατά της βαρβαρότητας.Άλλοτε πήρες τα όπλακαι εκπαίδευσες τους δικούς μαςγια να μην παραχωρούν ...

6812 - The pogrom of Baku

On Lenin Street red-blooded nobody dared to help the Armenians who were fragmented burnt, executed. The whole world was waiting stunned for the ...

6812 - Le pogrom de Bakou

Dans la rue Léninerouge de sangpersonne n'osait aiderles Arméniens démembrés,brûlés, exécutés.Tout le monde attendaitla fin de l'enfer pétrifiédevant l'horreur ...

6812 - To πογκρόμ του Bakou

Στην οδό Λένινκόκκινη από αίμακανένας δεν τολμούσε να βοηθήσειτους Αρμένιους που ήταν διαμελισμένοικαμένοι, εκτελεσμένοι.Όλος ο κόσμος περίμενεαποσβολωμένος ...

6812 - Погром в Баку

На улице Ленина, красной от крови, никто не осмеливался помочь Армянам, которые были расчленены, сожженны, казнены. Весь мир, застывший ждал ...

6811 - From the collaboration bridge to the threatening arc

As Ismail Kadare put it correctly, the European Union constitutes a unique aim for the future of Albania. Of course there are resistances due to inertia, ...

6811 - Από τη γέφυρα συνεργασίας στο απειλητικό τόξο

Ο Ismail Kadare το έθεσε σωστά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα μοναδικό στόχο για το μέλλον της Αλβανίας. Βέβαια, υπάρχουν αντιστάσεις λόγω αδράνειας, ...

6810 - Ακόμα κάτι

Όταν κάθισεςσ' εκείνο το παγκάκιδίπλα στον ζητιάνογιατί δεν άφησεςκενή τη θέσηόπως έκαναν παλιά στα σπίτιαγια τον ξενιτεμένο; Ήταν από περιέργειαή ήσουν ...

6809 - Les exceptions

T’es-tu jamais demandé pourquoi tu ne supportes pas les exceptions ? Peut-être est-ce pour continuer à toujours croire aux règles ? Ou peut-être parce ...

6809 - Οι εξαιρέσεις

Αναρωτήθηκες ποτέγιατί δεν αντέχειςτις εξαιρέσεις;Μήπως είναι για να συνεχίσειςνα πιστεύεις πάνταστους κανόνες;Ή μήπως για να νιώσειςότι έχει νόημα το ...

6808 - Δίχως τύψεις

Δίχως τύψειςακόμα και μπροστάστο θύμα της γενοκτονίαςτολμάς και το βρίζειςλέγοντας δυνατάότι δεν υπήρξεενώ στάζει ακόματο αίμα πάνω σου.Ντύθηκες με αίμα ...