N. LYGEROS PhD

Opus

532 - Die Myrmidones des Schicksals

Myrmidones : Wo versteckt sich der Centaur ...

531 - Livret tragique et Opéra comique

Au cours de l'évolution historique du chant, nous avons vu apparaître de nouvelles structures toujours plus complexes dans leur composition. Le chant naturel ...

530 - The horizon of wisdom

Achilles: Here at the wind’s forests lives the world’s wisdom, the soul. Here at the sky’s schemes I will drink the before, the everything and ...

530 - L’horizon de la sagesse

Ici, dans les forêts du vent vit du monde la sagesse, l'âme. Ici, dans les formes du ciel je boirai l'avant, le tout et le partout. Autant d'arcs ...

530 - Ο ορίζοντας της σοφίας

Αχιλλέας : Εδώ στα δάση του ανέμου ζει του κόσμου η σοφία, η ψυχή. Εδώ στα σχήματα του ουρανού θα πιω το πριν, το παν και το παντού. Όσα τόξα ...

530 - L’orizzonte della saggezza

Achille: Qui nelle foreste del vento vive ...

530 - Der Horizont der Weisheit

Achilleas: Hier in den Wäldern des Windes lebt ...

529 - Ελιγμοί και συνδυασμοί

Αν και τεχνητό, το άνοιγμα των οδοφραγμάτων της Τουρκίας για τους Ελληνοκύπριους παραμένει συμβολικό. Αυτή η γεωπολιτική κίνηση του Ερντογάν που ανατρέπει ...

528 - The ocean of the moment

Goddess: When will the semi-god come? Chiron: Yesterday! (Time) His feet touched Pelion. Goddess: His feet... (Silence) And his heels... Chiron: Silence... ...

528 - L’océan de l’instant

Théa Quand viendra le demi-dieu ? Chiron Hier ! Un temps. Ses pieds ont touché le Pélion... Théa Ses pieds... Silence. Et ses talons... Chiron Silence... ...

528 - Ο ωκεανός της στιγμής

Θεά : Πότε θα'ρθει ο ημίθεος ; Χείρωνας : Χθες ! (Χρόνος) Τα πόδια του άγγιξαν το Πήλιο... Θεά : Τα πόδια του... (Σιωπή) Κι οι φτέρνες του... Χείρωνας ...

528 - Der Ozean der Stunde

Göttin : Wann kommt der Halbgott ...

527 - Die Unsterblichkeit des Traums

Chiron: Auch die Zukunft reicht nicht aus ...

527 - The immortality of dream

(Aria) Chiron: Even the future is not enough, it is only life that has substance. Life even, bitter moment if there is no secret wound. Dreams ...

527 - L’immortalità del sogno

Chirone: Ed anche il futuro non basta ...

527 - L’immortalité du rêve

Même le futur ne suffit pas, seule la vie a une essence. Même la vie, un instant amer, s'il n'existe pas une blessure secrète. Les rêves ne vivent ...

527 - Η αθανασία του ονείρου

(Aρια) Χείρωνας : Ακόμα και το μέλλον δεν αρκεί, ουσία έχει μόνο η ζωή. Ακόμα κι η ζωή, πικρή στιγμή αν δεν υπάρχει μυστική πληγή. Τα όνειρα ...

526 - La prophétie de Théa

Père, je vis une ombre sans lumière, un océan pleurait le feu. Père, je fis un rêve horrible, le soleil brûlait le crépuscule. Une blessure oblique ...

526 - Η προφητεία της Θεάς

(Aρια) Θεά : Πατέρα, είδα δίχως φως σκιά, ωκεανό να κλαιει τη φωτιά. Πατέρα, είδα όνειρο φρικτό. Ο ήλιος έκαιγε το δειλινό. Λοξή λαβωματιά ...

526 - Die Prophezeiung der Göttin

Göttin: Vater, ich sah Schatten ohne Licht ...

526 - La profezia della Dea

Dea: Padre, ho visto senza la luce l’ombra ...

526 - The prophecy of the Goddess

(Aria) Goddess: Father, without light I saw shadow, an ocean crying for fire. Father, I' ve seen a terrible dream. The sun was burning the sunset. ...

525 - Our Christos

Christo, before you live with us, before you open your wings, you fell for a kiss upon your earth, a kiss for us. In the battle, you did not only ...

525 - Notre Christos

Christos, avant de vivre avec nous, avant d’ouvrir tes ailes, tu tombas pour un baiser sur la terre, un baiser pour nous ! Au combat, tu ne donnas ...

525 - Ο Χρίστος μας

Χρίστο, πριν ζήσεις μαζί μας, πριν ανοίξεις τα φτερά σου, έπεσες για ένα φιλί πάνω στη γη σου, ένα φιλί για μας ! Στη μάχη, δεν έδωσες μόνο την ...

524 - La petite enclavée

A Rizokarpasso quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle a répondu simplement « Je veux seulement mourir avant qu'on ne m'oublie ». Mais je n'ai ...

524 - Η μικρή εγκλωβισμένη

Στο Ριζοκάρπασο, όταν τη ρώτησα τι ήθελε, απάντησε απλά: «Θέλω μόνο να πεθάνω πριν με ξεχάσουν». Μα δεν κατάλαβα και με μάτια βουρκωμένα είπε: «Δε ...

523 - Sur les fondements de la psychométrie extrême

Dans un article précédent, nous avons montré que les tests de rapidité n'avaient un domaine de validité que dans la partie linéaire de la hiérarchie hyperbolique ...

522 - The death of the memory and the memory of the death

When we chose, following 1974, the symbolic code phrase "I wantn't forget" we could not predict all its future interpretations. This code phrase, which ...

522 - Ο θάνατος της μνήμης και η μνήμη του θανάτου

Όταν επιλέξαμε μετά το 1974 το συμβολικό σύνθημα «Δεν Ξεχνώ», δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε όλες τις μελλοντικές του ερμηνείες. Αυτό το σύνθημα που έγινε ...

521 - Η ύστατη επιλογή

Τρεις άνδρες σε ένα κρύο κελί ... Σωτήρης Είμαι χαρούμενος γνωρίζοντας ότι η Άννα είναι  ασφαλής. Κυριάκος Είναι ασφαλής, αλλά ποτέ δεν θα είναι ποτέ ...

521 - Le choix ultime

  Trois hommes dans une cellule froide... Sotiris Je suis heureux de savoir Anna en sécurité. Kyriakos Elle est en sécurité mais elle ne sera plus ...

520 - La conscience de l’insignifiance

Les mêmes. Thanassis Pour aider Kyriakos et Sotiris, il est passé de l'autre côté... Anna Mais ils n'ont été arrêtés qu'après ...

520 - Η συνείδηση της ασημαντότητας

Οι ίδιοι.   Θανάσης   Για να βοηθήσει τον Σωτήρη και τον Κυριάκο πέρασε στην άλλη πλευρά ...   Άννα Αλλά δεν συνελήφθησαν παρά μόνο μετά από τη δική ...

519 - The innocent, the saints and the humans

With the new data, the children of the enclaved were able to come to the free parts of Cyprus. And if that in itself represents a small exodus then that's ...

519 - Οι αθώοι, οι άγιοι και οι άνθρωποι

Με τα νέα δεδομένα, τα παιδιά των εγκλωβισμένων μπόρεσαν να ’ρθουν στην ελεύθερη Κύπρο. Κι αν αυτό αντιπροσωπεύει από μόνο του μια μικρή έξοδο, δεν είναι ...

518 - La porte ouverte

  On voit un homme pousser un immense mur. En poussant ses pieds glissent et il finit par tomber. Il se relève très digne et recommence la même chose. ...

517 - Σκεπτικό και σκεπτικιστές

Αν υποθέσουμε ότι οι σκεπτικιστές ανήκουν πράγματι στο φιλοσοφικό ρεύμα που δεν αποδέχεται την ύπαρξη πραγματικής γνώσης για τα πράγματα, θέτοντας υπό ...

516 - Interprétations du calcul itératif clos

Dans une série d'articles minimaux par leur efficacité démonstrative (Closed Iterative Calculus, Three Generators of Minimal Writing Space Computations, ...

515 - Conjectures et Conjonctures

Cet article a pour but d'analyser de manière prospective le rôle de la société sur l'évolution des sciences et en particulier des mathématiques. Il représente ...

514 - Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη

Όσοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα τη δυναμική των προσφυγών, μπορούν τώρα να δουν τις θετικές τους επιπτώσεις με την πρόσφατη απόφαση του εισβολέα. ...

513 - La trahison des hommes sans futur

Les mêmes. Soula se lève de table et sort... Athéna Thanassi, tu as été trop dur avec elle... Thanassis C'est elle qui n'est pas encore ...

513 - Η προδοσία των ανθρώπων χωρίς μέλλον

Η προδοσία των ανθρώπων χωρίς μέλλον Οι ίδιοι. Η Σούλα σηκώνεται από το τραπέζι και βγαίνει έξω ...   Αθηνά Θανάση, ήσουν πάρα πολύ σκληρός μαζί της ... ...

512 - Έργο μνήμης

Δίχως έργο μνήμης δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική συμφιλίωση διότι ο καθένας έχει τις ανοιχτές του πληγές. Η επιστροφή πρέπει να γίνει με τη μνήμη. Όποιος ...

511 - The crucifixion of the ocean

At Marina’s home. Same persons… Full shot. Somebody’s knocking on the door… Marina opens up… Marina My Fotis! She hugs him… My child… ...

511 - La crucifixion de l’océan

  Dans la maison de Marina. Les mêmes.   Quelqu'un frappe à la porte. Marina va ouvrir. Marina Photi ! Elle l'embrasse. Mon enfant...   Iannis se lève. ...

511 - Η σταύρωση του ωκεανού

Στο σπίτι της Μαρίνας. Οι ίδιοι...Fullshot. Κάποιος χτυπά την πόρτα... Η Μαρίνα πάει ν' ανοίξει... ...

510 - Ο δράκος, η λυγερή κι ο Αης-Γιώρκης

Όταν άκουσα για πρώτη φορά την ερμηνεία του δημοτικού τραγουδιού Αης-Γιώρκης από τον φίλο μου τον Κώστα Χαραλαμπίδη, ράγισε η καρδιά μου. Με τη φωνή του ...

509 - Οι εγκλωβισμένοι και η ανθρωπιά

Σ' όλα αυτά τα χρόνια η αντίσταση εναντίον του εισβολέα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρησιμοποίησε εξαντλητικά την έννοια των εγκλωβισμένων ως ...