N. LYGEROS PhD

Opus

545 - Avant

Sans myrte, sans fin de commencement je n'ai. Sans sacrifice, sans mort de vie je n'ai. Je ne sais ce que signifie la terre sans colère. Je ne ...

545 - Πριν

Αχιλλέας : Χωρίς μυρσίνη, δίχως τέλος αρχή δεν έχω. Χωρίς θυσία, δίχως θάνατο ζωή δεν έχω. Δεν ξέρω τι σημαίνει γη χωρίς οργή. Δεν ξέρω ...

545 - Prima

Achille: Senza mirto, privata la fine ...

545 - Bevor

Achilleas: Ohne Myrte, ohne  Ende ...

544 - The desire of the Thea

Thea: I don't want to hear the sky's lie. I don't want to touch the sea's blood. Like the need that is living from the soil I want you. Like the love ...

544 - Le désir de Théa

Le mensonge du ciel l'entendre je ne le veux. Le sang de la mer le toucher je ne le veux. Comme la nécessité qui vit de la terre je te veux. ...

544 - Ο πόθος της θεάς

(Aρια) Θεά : Του ουρανού το ψέμα ν'ακούσω δε θέλω. Της θάλασσας το αίμα ν'αγγίξω δε θέλω. Σαν την ανάγκη που ζει από το χώμα σε θέλω. ...

543 - Dopo

Dea: Tutto il mondo in un pugno ...

543 - After

Thea: The whole world in one fist. Achilles: The whole life in one moment. Thea: Did you choose? Achilles: I did! Thea: Then you know... Achilles: ...

543 - Après

Théa Tout le monde dans un poing. Achille Toute la vie dans un instant. Théa As-tu choisi ? Achille J'ai choisi ! Théa Alors tu sais... ...

543 - Nachher

Göttin : Die ganze Welt in einer Faust ...

543 - Μετά

Θεά : Όλος ο κόσμος σε μια πυγμή. Αχιλλέας : Όλη η ζωή σε μια στιγμή. Θεά : Διάλεξες ; Αχιλλέας : Διάλεξα ! Θεά : Τότε ξέρεις... Αχιλλέας : Τώρα ξέρω... ...

542 - Όταν η μνήμη γίνεται χρέος

Με τη μερική ελεύθερη διακίνηση πολλά από τα δικαιώματά μας έχουν γίνει χρέη. Μετά από τις ευρωπαϊκές μας πρωτοβουλίες και τα μεγάλα συλλαλητήρια του κυπριακού ...

541 - Toute la vie en un instant

Tes pieds, indomptés, n'ont encore atteint ton destin. Tes mains, libres, n'ont encore combattu avec tes morts. Ta guerre, invisible, n'a pas ...

541 - Όλη η ζωή σε μια στιγμή

Χείρωνας : Τα πόδια σου, αδάμαστα, δεν πάτησαν ακόμα το πεπρωμένο σου. Τα χέρια σου, ελευθερα, δεν πάλεψαν ακόμα με τους θανάτους σου. ...

541 - Whole life in a moment

Chiron: Your feet, untamed. Did not stepped on your destiny. Your hands, free, did not fight with your deaths yet. Your war, invisible, ...

540 - Tout le monde dans un poing

Mon poing tout entier, les dernières années de l'immortalité, ma vie tout entière, les dernières paroles de la création. Tous mes instants ont atteint ...

540 - Όλος ο κόσμος σε μια πυγμή

Αχιλλέας : Όλη μου η πυγμή, τα τελευταία χρόνια της αθανασίας, όλη μου η ζωή, τα τελευταία λόγια της δημιουργίας. Όλες μου οι στιγμές άγγιξαν ...

539 - Il primo maestro di vita

Achille: È piovuto il mondo ma le gocce del mondo non ...

539 - Le premier maître de la vie

Achille Le monde a plu mais les gouttes du temps ne t'ont pas atteint. Chiron Cependant ce sont les âmes des hommes qui sont tombées sur moi. Achille ...

539 - Der erste Lehrer des Lebens

Achilles :  Es hat geregnet, aber die Tränen der Welt  haben dich ...

539 - Ο πρώτος δάσκαλος της ζωής

Αχιλλέας : Έβρεξε ο κόσμος μα οι στάλες του κόσμου δε σ' άγγιξαν. Χείρωνας : Όμως έπεσαν πάνω μου οι ψυχές των ανθρώπων... Αχιλλέας : Οι θάνατοι τους ...

538 - De la supériorité du relatif sur l’absolu en didactique

A l'occasion d'une intervention dans l'école primaire de Kampos à Chypre, nous avons été amené à suivre une séance d'apprentissage dans l'école maternelle ...

537 - Η συμμαχία των προσφυγών

Όταν το κατοχικό καθεστώς καταπιέζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ενός λαού, η φυσιολογική αναζήτηση του τελευταίου είναι η επιβίωση. Συνεπώς ο καθένας κοιτάζει ...

536 - Ο τελευταίος κόσμος

Τα κατεχόμενα, νησιά των πεθαμένων ποιητών Οι άνθρωποι, η μοναξιά και το ξεχείλισμα στιγμών ξενιτεμένα τείχη αρματωμένα χέρια σημαδεμένη τύχη σπασμένα ...

536 - The last world

The occupied territories, the islands of the dead poets The humans, the solitude and the outpouring of moments emigrated walls armored hands scarred ...

536 - Le dernier monde

Les territoires occupés, îles des poètes défunts. Les hommes, la solitude et le débordement d’instants remparts exilés bras armés chance balafrée ...

535 - The assassination of death

Houses may fall but they can be rebuilt churches may be demolished but they can operate again. The tombs, however. Upon the soil of death at the ...

535 - L’assassinat de la mort

Même si les maisons tombent elles seront rebâties même si les églises sont abattues elles prieront à nouveau. Mais les tombes. Sur la terre ...

535 - Η δολοφονία του θανάτου

Κι αν πέφτουν σπίτια ξαναχτίζονται κι αν γκρεμιστούν εκκλησιές ξαναλειτουργούν. Οι τάφοι όμως. Πάνω στο χώμα του θανάτου στην ερημιά της πέτρας ...

535 - Убийство смерти

Даже если падают дома они строятся снова даже если церкви будут разрушены но действуют снова. Но могилы. На земле смерти в пустыне камня даже ...

534 - The living cemeteries

As the years of dead memory had passed, the places where our parents lived I loved again. As the years of the bitter oblivion had passed, to the ...

534 - Les cimetières vivants

Quand sont passées les années de la mémoire morte, les lieux où vécurent nos parents j’ai encore aimé. Où sont passées les années de l’oubli amer, ...

534 - Τα ζωντανά νεκροταφεία

Σαν πέρασαν τα χρόνια της νεκρής μνήμης, τα μέρη που έζησαν οι γονείς μας αγάπησα και πάλι. Σαν πέρασαν τα χρόνια της πικρής λήθης, στα μέρη που ...

534 - Живые кладбища

Когда прошли года мертвой памяти, края, где жили наши родители я снова полюбил. Когда прошли года горького забвения, в края, где погасли наши дети ...

533 - Ο μύθος του νόθου

Αχιλλέας : Πατέρα, έκλεψές μου την αθανασία κι εσύ, μητέρα μου, την ανθρωπιά. Πατέρα, χάρισές μου τη θυσία κι εσύ, μητέρα μου, τη μοναξιά. ...

533 - Il mito del bastardo

Achille: Padre, mi hai rubato l’ immortalità ...

533 - Der Mythos des Unechten

Achilleas: Vater, du hast meine Unsterblichkeit gestohlen ...

533 - The myth of the bastard

Achilles: Father, you stole my immortality and you, my mother, my humaneness. Father, you endowed me with sacrifice and you, my mother, with solitude. ...

533 - Le mythe du bâtard

Père, tu m'as volé l'immortalité et toi, ma mère, l'humanité. Père, tu m'as offert le sacrifice et toi, ma mère, la solitude. Et moi, le monstre ...

532 - The myrmidons of destiny

Myrmidons: Where is the Centaur hiding? Achilles: The Centaur is not hiding! Myrmidons: But there is no trace! Achilles: Horse’s traces or word’s work? ...

532 - I Mirmidoni del destino

Mirmidoni: Dove si nasconde il Centauro? ...

532 - Les myrmidons du destin

Myrmidons Où se cache le centaure ? Achille Le centaure ne se cache pas ! Myrmidons Mais il n'y a pas de traces ! Achille Des traces de ...

532 - Die Myrmidones des Schicksals

Myrmidones : Wo versteckt sich der Centaur ...