N. LYGEROS PhD

Opus

6829 - Entre les Titans et les Géants

Nous ne pensions pas qu’un jour, nous, les nains sur les rivages nous parviendrions à nous trouver entre les Titans et les Géants grâce à nos calculs ...

6828 - Δυναμική προσέγγιση των πρώτων αριθμών

Ενώ ο ορισμός των πρώτων αριθμών είναι κατανοητός και μάλιστα με εύκολο τρόπο, η δυσκολία των προβλημάτων που παράγουν είναι απρόσμενη. Η κατανομή των ...

6827 - Le pope calme

Le pope calme attendait le bleu dans la lumière du noir pour changer l’icône au fond de l’église afin que tous croient que Théotocopoulos était ...

6827 - Ο ήρεμος παππάς

Ο ήρεμος παππάς περίμενε το γαλάζιο μέσα στο φως του μαύρου για ν' αλλάξει την εικόνα στο βάθος της εκκλησίας και να πιστέψουν όλοι ότι ο Θεοτοκόπουλος ...

6826 - Au-delà du rouge

Au-delà du rouge la vitesse des traits nous amena dans l’espace où le métal brillait comme s’il voulait remplacer l’éclat du marbre qu’avaient ...

6826 - Πέρα από το κόκκινο

Πέρα από το κόκκινοη ταχύτητα των γραμμώνμας έφερε στο χώροόπου έλαμπε το μέταλλολες και ήθελε ν' αντικαταστήσειτη λάμψη του μαρμάρουπου είχαν ξεχάσειοι ...

6825 - Το κίτρινο κείμενο

Όταν έλεγες το κίτρινο κείμενοαπέναντι στο γαλάζιοσ' εκείνο το μπαλκόνιενός αρχοντικούδεν ήξερες πόσο βαθύςείναι ο πόνος του Vincentτην ώρα που ζωγράφιζετο ...

6824 - Η ομορφιά του σκοτεινού

Εκτός αν έζησες σε υπόγειοδεν ξέρεις για την ομορφιά του σκοτεινούεκεί που ζουν οι ξεχασμένες αναμνήσειςδίχως να προκαλούν τύψειςστους προδότες της δικαιοσύνης.Μα ...

6823 - Η υπόγεια μουσική

Εκεί που δεν βλέπαμε τίποταακούσαμε για πρώτη φοράτην υπόγεια μουσικήπου δεν ήθελε να σταματήσειγια ν' αντισταθεί στο κενό και στο θόρυβο της κοινωνίας.Ποιος ...

6822 - Alpha du Centaure

Il nous fallait un objectif un véritable but pour explorer notre avenir dans cet immense univers où tout avait un sens caché aussi ...

6821 - Pas de choix

Le maître n’avait pas le choix il était fait pour cela comme s’il avait été commandé par l’humanité elle-même pour l’aider dans son ...

6820 - Révolution robotique

Aucune question seulement une réponse une révolution robotique pour accéder à la liberté de la création et de la vie sans rien devoir à personne telle ...

6820 - Ρομποτική επανάσταση

Καμία ερώτηση μόνο μία απάντηση μία ρομποτική επανάσταση για να έχουμε πρόσβαση στην ελευθερία της δημιουργίας και της ζωής χωρίς να οφείλουμε τίποτα ...

6819 - Oxygène pur

Le son aigu est un message une sorte de code crypté qui permet de transmettre à l’intelligence inhumaine l’essentiel d’un savoir de la mémoire collective ...

6818 - Contre-Gambit Albin

Inventé bien avant comme contre-attaque il fut exploité par Albin le joueur roumain contre Lasker voila pourquoi : 1. d4 - d5 ...

6817 - Dans la correspondance de Saint Saëns

Dans la matinée,à peine réveillésnous nous enfoncionsdans la correspondancede Saint-Saënspour découvrir un mondedisparu pour la sociétémais bien vivantpour ...

6816 - Questions sans réponses

Disciple : Maître, quel est le sens de la question ? Maître : Celui de la nature. Disciple : C'est pour cela que nous sommes venus dans ce Parc ? Maître ...

6816 - Ερωτήματα χωρίς απαντήσεις

Μαθητής:  Δάσκαλε, ποιο είναι το νόημα της ερώτησης; Δάσκαλος:  Εκείνο της φύσης. Μαθητής:  Γι’ αυτό ήρθαμε σε τούτο το πάρκο; Δάσκαλος:  Έπρεπε να ...

6815 - The necessity of the Albano-Greek coalition

The Albano-Greek Agreement on the maritime zones may have not been accepted, but as a framework it was a sound movement. Even if it needs correction, ...

6815 - Η αναγκαιότητα της ελληνοαλβανικής συμμαχίας

Η ελληνοαλβανική Συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες μπορεί να μην έγινε αποδεκτή, αλλά ως πλαίσιο ήταν μια καλή κίνηση. Ακόμα και αν χρειάζεται μια διόρθωση, ...

6814 - La culture arménienne en construction

Celui qui n’est pas allé en Artsakh ne se rend pas compte que la culture arménienne est en pleine construction. Il ne s’agit pas seulement d’un passé oublié ...

6814 - Η αρμενική κουλτούρα σε ανοικοδόμηση

Όποιος δεν πήγε στο Artsakhδεν αντιλαμβάνεταιπως η αρμενική κουλτούραείναι σε πλήρη ανοικοδόμηση.Δεν αφορά μόνο σ' ένα παρελθόν ξεχασμένομα και στην ανάγκη ...

6813 - La tête des souvenirs

Mon ami, La tête des souvenirs ne suffit plus pour lutter contre la barbarie. Autrefois tu as pris les armes tu as formé les nôtres ...

6813 - Το κεφάλι των αναμνήσεων

Φίλε μου,Το κεφάλι των αναμνήσεωνδεν αρκεί πλέον για να μάχεταικατά της βαρβαρότητας.Άλλοτε πήρες τα όπλακαι εκπαίδευσες τους δικούς μαςγια να μην παραχωρούν ...

6812 - The pogrom of Baku

On Lenin Street red-blooded nobody dared to help the Armenians who were fragmented burnt, executed. The whole world was waiting stunned for the ...

6812 - Le pogrom de Bakou

Dans la rue Léninerouge de sangpersonne n'osait aiderles Arméniens démembrés,brûlés, exécutés.Tout le monde attendaitla fin de l'enfer pétrifiédevant l'horreur ...

6812 - To πογκρόμ του Bakou

Στην οδό Λένινκόκκινη από αίμακανένας δεν τολμούσε να βοηθήσειτους Αρμένιους που ήταν διαμελισμένοικαμένοι, εκτελεσμένοι.Όλος ο κόσμος περίμενεαποσβολωμένος ...

6812 - Погром в Баку

На улице Ленина, красной от крови, никто не осмеливался помочь Армянам, которые были расчленены, сожженны, казнены. Весь мир, застывший ждал ...

6811 - From the collaboration bridge to the threatening arc

As Ismail Kadare put it correctly, the European Union constitutes a unique aim for the future of Albania. Of course there are resistances due to inertia, ...

6811 - Από τη γέφυρα συνεργασίας στο απειλητικό τόξο

Ο Ismail Kadare το έθεσε σωστά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα μοναδικό στόχο για το μέλλον της Αλβανίας. Βέβαια, υπάρχουν αντιστάσεις λόγω αδράνειας, ...

6810 - Ακόμα κάτι

Όταν κάθισεςσ' εκείνο το παγκάκιδίπλα στον ζητιάνογιατί δεν άφησεςκενή τη θέσηόπως έκαναν παλιά στα σπίτιαγια τον ξενιτεμένο; Ήταν από περιέργειαή ήσουν ...

6809 - Les exceptions

T’es-tu jamais demandé pourquoi tu ne supportes pas les exceptions ? Peut-être est-ce pour continuer à toujours croire aux règles ? Ou peut-être parce ...

6809 - Οι εξαιρέσεις

Αναρωτήθηκες ποτέγιατί δεν αντέχειςτις εξαιρέσεις;Μήπως είναι για να συνεχίσειςνα πιστεύεις πάνταστους κανόνες;Ή μήπως για να νιώσειςότι έχει νόημα το ...

6808 - Δίχως τύψεις

Δίχως τύψειςακόμα και μπροστάστο θύμα της γενοκτονίαςτολμάς και το βρίζειςλέγοντας δυνατάότι δεν υπήρξεενώ στάζει ακόματο αίμα πάνω σου.Ντύθηκες με αίμα ...

6807 - Grands nombres premiers

Ce n'était pas notre but initial, nous ne désirions que comprendre mais en nous enfonçant pleinement dans les arcanes de l'univers modulaire nous finîmes ...

6806 - L’accusation des hommes

L’accusation des hommes que la société a condamné ne t’a jamais gêné. Tu préfères ta tranquillité et ton bonheur même artificiel. Mais maintenant que tu ...

6806 - Η κατηγορία των ανθρώπων

Η κατηγορία των ανθρώπων που καταδίκασε η κοινωνία δεν σ’ ενόχλησε ποτέ. Προτιμάς την ησυχία σου και την ευτυχία σου ακόμα και τεχνητή. Αλλά τώρα  που ...

6805 - The great bad human

If you are afraid of Dom Juan the great bad human it is not because of femininity as you want to believe but because of discovery of unworthiness ...

6805 - Le grand méchant homme

Si tu crains Don Juan le grand méchant homme ce n’est pas à cause de la féminité comme tu veux le croire mais à cause de la découverte du manque de valeur ...

6805 - Ο μεγάλος κακός άνθρωπος

Αν φοβάσαι τον Δον Ζουάντον μεγάλο κακό άνθρωποδεν είναι λόγωθηλυκότηταςόπως θέλειςνα πιστέψεις αλλάλόγωτης ανακάλυψηςτης έλλειψης αξίας που θα προκαλέσειη ...

6804 - Ο κοινωνικός οργασμός

Όταν είσαι μια κοινωνία και δεν έχεις κανένα στόχο ποιος μπορεί να είναι ο σκοπός της ζωής σου; Η απάντηση ...

6804 - L’orgasme social

Quand tu es une société et que tu n’as aucun objectif quel peut être le but de ta vie ? La réponse est simple : l’orgasme social. C’est celui qui te permet ...

6803 - L’instant de Casanova

Qu’est-ce qui ennuie sur Casanova ? Rien ! Car il est le comble de l’instant éphémère. Et on lui donne tout pour un rien. Car il n’y a pas de coût. Et ...

6803 - Η στιγμή του Καζανόβα

Τι ενοχλεί στον Καζανόβα; Τίποτα! Διότι είναι το αποκορύφωμα της εφήμερης στιγμής. Και τα δίνουν όλα για ένα τίποτα. Διότι δεν υπάρχει κόστος. Το μετέπειτα ...

6802 - Καζανόβα ή Δον Ζουάν

Αναρωτιέσαι πια είναι η διαφορά μεταξύ Καζανόβα και Δον Ζουάν και δεν ήθελες να δοκιμάσεις και τους δυο μόνο που φοβάσαι τον κόστος εκείνο της ελευθερίας ...

6801 - La promenade au parc

Une femme et un mendiant se levèrent du banc pour faire le tour du lac et créer ensemble la promenade du parc sous les arbres de la nécessité là où la ...

6801 - Ο περίπατος στο πάρκο

Μια γυναίκα κι ένας ζητιάνος σηκώθηκαν από το παγκάκι για να κάνουν το γύρο της λίμνης και να δημιουργήσουν μαζί τον περίπατο του πάρκου κάτω από τα δέντρα ...

6800 - Ο κόσμος της εξήγησης

Ο κόσμος της εξήγησης υπάρχει σε κάποια πνεύματα που παίζουν με τα βότσαλα απέναντι στον ωκεανό και δεν εγκαταλείπουν ποτέ το χαμένο παιχνίδι της κοινωνίας ...

6799 - Γιατί να υπάρχει ο Leonardo;

Όταν η κοινωνία μαθαίνει για το έργο τουαναρωτιέται γιατί να υπάρχει ο Leonardoδιότι θεωρεί ότι αυτή η εξαίρεσηδεν είναι ούτε δίκαιη ούτε φυσιολογική.Ποτέ ...

6798 - H ελληνο-αρμενική συμμαχία

Η έννοια της ελληνο-αρμενικής συμμαχίας δεν είναι πρόσφατη. Παραδοσιακά και διαχρονικά αυτές οι δύο χώρες έχουν βαθιά κοινά σημεία και στοιχεία και δεν ...