N. LYGEROS PhD

Opus

165 - Souvenirs Rouges

L'appartement des terroristes. Un soir. Le rideau se lève dans le silence. Dora et Kaliayev sont sur la scène, immobiles. Assis autour d'une table, ils ...

165 - Κόκκινες αναμνήσεις

Το διαμέρισμα των τρομοκρατών. Ένα βράδυ. Η αυλαία σηκώνεται μεσ’ τη σιωπή. Η Dora κι ο Kaliayev είναι στη σκηνή, ακίνητοι. Καθισμένοι γύρω ...

165 - Red memories

The apartment of the terrorists. One night. The curtain rises in silence. Dora and Kaliayev are on the stage, motionless. Seated around a table, they ...

164 - On the edge of the void

In Switzerland. On the edge of the lake. Stepan and Voinov are seated on a park bench opposite the lake. Stepan, with a paper in hand The political ...

164 - Au bord du néant

  En Suisse. Au bord du lac. Stepan et Voinov sont assis sur un banc face au lac. Stepan, un papier à la main Le parti a pris sa décision : dans deux ...

164 - Στην άκρη του κενού

Στην Ελβετία. Στην άκρη της λίμνης. Ο Stepan και ο Voinov είναι καθισμένοι σ’ ένα παγκάκι αντίκρυ στη λίμνη. Stepan, ένα χαρτί ...

164 - На краю небытия

В Швейцарии. На берегу озера. Степан и Воинов  сидят на скамейке с видом на озеро. Степан, бумага в руке Партия приняла решение: в течение ...

163 - Analyse structurelle du texte Tania Tania d’Olga Mouknina et de la mise en scène de Sergeï Isaev

Le texte, en tant que matériau, est conçu sur la thématique de l'amour avec toutes les incohérences que ce dernier peut porter en lui. L'écriture quant ...

162 - Traduction du recueil : La philosophie des fleurs de Nikiforos Vrettakos

NOTES DE JOURNAL ... La présence des fleurs était un réconfort ; une partie du réconfort que j'ai reçu dans ce monde. Je dois les consigner dans la ...

161 - Le puzzle d’Emile Fourrey :un paradigme de problème ouvert élémentaire

Dans son livre de 1907 intitulé Curiosités géométriques, Émile Fourrey pose le problème suivant : découper un carré de côté a donné en un puzzle de cinq ...

160 - Modello mentale dell’altruismo

Dato: L’empatia è una delle caratteristche dell’ intelligenza estrema. Tesi: L’intelligenza è sferica, unificata e proteiforme. Corollario: l’intelligenza ...

160 - Mental Model of Altruism

  Fact: Empathy is one of the characteristics of extreme intelligence.   Thesis: Intelligence is global, unified and protean.   Corollary: ...

160 - Modèle mental de l’altruisme

Fait : L'empathie est une des caractéristiques de l'intelligence extrême. Thèse : L'intelligence est globale, unifiée et protéiforme. Corollaire : L'intelligence ...

160 - Νοητικό μοντέλο του αλτρουισμού

Γεγονός: Η ενσυναίσθηση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ακραίας νοημοσύνης. Θέση: Η νοημοσύνη είναι σφαιρική, ενιαία και πρωτεϊκή. Συμπέρασμα: ...

157 - An Exegesis of Promethean Myth (avec J. Martinez)

Myths, legends and the like serve the purpose of kindling the flame of oral, cultural transmission by facilitating its conveyance from one generation to ...

157 - Μια Εξήγηση του Μύθου του Προμηθέα

Μύθοι, θρύλοι και τα παρόμοιά τους εξυπηρετούν το σκοπό της αναζωπύρρωσης της φλόγας της προφορικής, πολιτισμικής μετάδοσης, διευκολύνοντας τη μεταφορά ...

156 - Ordinateurs et Démonstration

Pages # 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

155 - Au bord du ciel et de la mer

Par son insupportable légèreté, la Grèce tient du ciel. Une légèreté que nous pourrions qualifier de socratique. Devant la gravité permanente du contexte ...

154 - New ECM record with 54 digits

The above 54-digit factor of (6^43-1)^42+1 is the new record for the largest factor found by ECM on December 26, 1999. The previous record was a 53 digit ...

153 - The Hofstadter Sequence : A Paradigme for Non-uniform Reasoning

The Douglas Hofstadter sequence is, to some extent, a deformation of Fibonacci's. It represents a generic case of the existence of an abstracted relation ...

153 - Η Ακολουθία Hofstadter: Μια Παραδειγματική για Μη ομοιόμορφο Συλλογισμό

Η ακολουθία Douglas Hofstadter είναι, σε κάποιο βαθμό, μiα παραμόρφωση αυτής του Fibonacci. Αντιπροσωπεύει μια γενική περίπτωση ύπαρξης μια αφαιρετικής ...

152 - 484061254276878368125726870789180231995964870094916937

The above 54-digit factor of (6^43-1)^42+1 is the new record for the largest factor found by ECM on December 26, 1999. The previous record was a 53 digit ...

151 - The Eureka Test

Perfection 1 01/2000, Gift of Fire 112, 01/2000, In-Genius 161, 02/2000, Thoth 20, 2/2000, Noesis 147, 4/2000. N. Lygeros 14 avenue Condorcet, 69100 Villeurbanne, ...

150 - Du modèle mental à la théorie mentale

Un des apports majeurs de l'outil informatique est de permettre via un modèle mathématique la simulation d'expériences réelles. Bien souvent cette expérience ...

149 - Variations sur un item de Frank

L'objet de cette petite étude est l'analyse de la richesse thématique d'une suite numérique composée par Albert Frank (Glia). En hommage à ce dernier ...

148 - Le problème des n reines : un paradigme holistique extrême

De tout ce qui précède, se dégage une vision stupéfiante, la perspective d'une conception unitaire du monde jusque-là insoupçonnée. Que l'on ait affaire ...

147 - Γιώργος Καφενταράκης : η συνείδηση της μνήμης

Γιώργος Καφενταράκης : η συνείδηση της μνήμης

146 - M-classification IV

Ce livre est écrit pour qui est disposé à recevoir avec faveur l'esprit qui l'anime. C'est un esprit autre que celui du large courant de la civilisation ...

144 - An Introduction to Dendrominos (with J. Scoville)

This article deals with a special class of polyominos - the undivided polyominos of minimal area. More intuitively, these polyominos form unbranched chains ...

142 - Deterministic Ideas In A Chaotic Milieu. (with J. Martinez).

The fact that a disordered complex structure, that is apparently random in nature, allows an ordered substructure is not the result of Chaos Theory but ...

141 - Ludwig Wittgenstein or the combination of image and language

Aware of the superiority of semiology over grammatical syntax, Ludwig Wittgenstein was always committed to a use of language that does not distance the ...

141 - Ludwig Wittgenstein ou la synthèse de l’image et du langage

Conscient de la supériorité de la sémantique sur la syntaxe, Ludwig Wittgenstein s'est toujours attaché à une utilisation du langage qui n'aliène pas la ...

141 - Ο Ludwig Wittgenstein ή η σύνθεση της εικόνας και της γλώσσας

Συναισθανόμενος την ανωτερότητα της σημειολογίας έναντι της γραμματικής σύνταξης, ο Ludwig Wittgenstein ήταν πάντοτε προσηλωμένος σε μια χρήση της γλώσσας ...

140 - M-classification III

La voie que j'ai parcourue est la suivante : l'idéalisme isole du monde des hommes en tant qu'êtres uniques ; le solipsisme m'isole moi seul ; et je vois ...

139 - G-test

Oath 71, 9/1999, Gift of Fire 110, 10/1999, Ramsès 46, 11/1999, Inner Sanctum vol 1 n2, 11/1999, Thoth 18, 11/1999, Perfection 1, 01/2000, In Genius 163, ...

138 - Remarques sur la créativité et les mathématiciens

Remarques suite à la lecture de l'excellent rapport de Thomas Riepe : (Uncreative) Report about creativity. Thoth, 16, 8/99. I) Référence à l'article ...

137 - Commentaires sur L’Érotokritos dans une nouvelle perspective historique d’Egil Danielsen

L'article d' Egil Danielsen, aimablement communiqué par Renée Jacquin, intitulé L'Érotokritos dans une nouvelle perspective historique est paru en 1986 ...

136 - Erotokritos (Chant A : Les affres de l’amour. vers 1-382) traduction en vers libres

Les tours du destin qui montent et descendent 1 et ceux de la roue qui vont tantôt vers les sommets tantôt vers les profondeurs, les changements du temps ...

135 - La conjecture mathématique : une transgression gnoséologique

Les mathématiques, de par leur cohérence, créent un monde de connaissances. Chaque lemme, chaque théorème est une avancée, une extension de ce monde. Et ...

134 - M-classification II

4. There are correlations between the concept of intelligence and those of culture, thought and discovery when those are extreme. 4.1 If the ...

133 - M-classification

1. Intelligence exists. (in Plato's sense) 1.01 For the theory of intelligence quotient, intelligence is an observable. (in Heisenberg's sense) 1.1 ...

132 - Une remarque relativiste sur l’évolution des paradigmes en science

Cette note est née de la lecture de l'article de Fred Vaughan intitulé : Anticipating Scientific Changes (Gift of Fire 107, 07/1999). Pour notre part, ...

131 - M-classification II

A première vue, il semble que ce qui donne à la pensée son caractère singulier, c'est qu'il s'agit d'une suite d'états mentaux, et il semble que ce qui ...