N. LYGEROS PhD

Opus

3106 - Humanitas et tempus VI

Pour mieux saisir les caractéristiques de l’humanité, il est bon de s’attarder sur le quatuor "des dissonances" de Wolfgang Amadeus Mozart et la gêne qu’il ...

3106 - Ανθρωπότητα και Χρόνος VI

Για να κατανοήσουμε βαθύτερα τα χαρακτηριστικά της ανθρωπότητας, είναι καλό να ενδιατρίψουμε στο κουαρτέτο «Οι παραφωνίες» του Wolfgang Amadeus Mozart ...

3105 - Les dissonances du maître

A l’encontre des désirs simplistes de la société, le maître créa les dissonances pour les prochains hommes. Personne à son époque ne pouvait les supporter ...

3105 - Οι παραφωνίες του δασκάλου

Αντίθετα με τις απλοϊκές επιθυμίες της κοινωνίας, ο δάσκαλος δημιούργησε τις παραφωνίες για τους επόμενους ανθρώπους. Κανένας στην εποχή του δεν μπορούσε ...

3104 - Notes graves

Quelques notes graves suffisent à nous faire saisir l’essentiel. Au delà du monde de l’absurde, l’humanité attend nos actes. Aussi nous ne pouvons plus ...

3104 - Βαθιές νότες

Μερικές βαθιές νότες αρκούν για να συλλάβουμε την ουσία. Πέρα από τον κόσμο του παράλογου, η ανθρωπότητα αναμένει τις κινήσεις μας. Και δεν μπορούμε πια ...

3104 - Глубокие ноты

Несколько глубоких нот достаточно, чтобы понять суть. Вне мира абсурда человечество ожидает наших шагов. И мы уже не можем довольствоваться существованием ...

3104 - Глибокі ноти

Декількох глибоких нот достатньо, щоб збагнути суть. Поза світом абсурдності людство очікує наших кроків. І ми вже не можемо задовольнятися існуванням ...

3103 - Mankind and Time V

We do not choose the society which we are born in. This truism forms the basis of many problems for humans. These problems are sometimes so important that ...

3103 - Humanitas et Tempus V

Nous ne choisissons pas la société dans laquelle nous naissons. Ce truisme est à la base de bien des problèmes pour les hommes. Ces problèmes sont parfois ...

3103 - Ανθρωπότητα και Χρόνος V

Δεν επιλέγουμε την κοινωνία στην οποία γεννιόμαστε. Αυτή η κοινοτυπία βρίσκεται στη βάση πολλών προβλημάτων για τους ανθρώπους. Αυτά τα προβλήματα είναι ...

3102 - Mankind and Time IV

If geniuses are singularities in Mankind's cognitive space, then universal geniuses are anomalies in the mathematical sense of the term. It is for this ...

3102 - Humanitas et Tempus IV

Si les génies sont des singularités dans l’espace cognitif de l’humanité alors les génies universels sont des anomalies, au sens mathématique du terme. ...

3102 - Ανθρωπότητα και Χρόνος IV

Εάν οι μεγαλοφυΐες είναι ιδιομορφίες στο γνωστικό χώρο της ανθρωπότητας, οι ιδιοφυΐες είναι ανωμαλίες, με τη μαθηματική έννοια του όρου. Είναι γι’ αυτόν ...

3101 - Ο θάνατος του ποιητή

Έπρεπε να πεθάνει από την αρχή όμως η ανθρωπιά του τον είχε καταδικάσει εις ζωή. Έγραφε για τους ανύπαρκτους λαούς που δεν ήθελε η κοινωνία του αχανούς. ...

3100 - Mankind and Time ΙΙΙ

If Mankind is too abstract a notion for certain people, it is enough for them to examine the hate of the social system against it in order to grasp its ...

3100 - Humanitas et Tempus III

Si l’humanité est trop abstraite pour certains, il leur suffit d’examiner la haine du système social pour saisir sa réalité. L’humanité n’est pas une autre ...

3100 - Ανθρωπότητα και Χρόνος ΙΙΙ

Εάν η ανθρωπότητα είναι πολύ αφηρημένη έννοια για ορισμένους, αρκεί να εξετάσουν το μίσος του κοινωνικού συστήματος για να αντιληφθούν την πραγματικότητά ...

3099 - Humanitas et Tempus II

Pour reconnaître, notre cerveau a besoin de retrouver. Chaque reconnaissance est une boucle temporelle dans l’espace cognitif. L’humanité travaille dans ...

3099 - Ανθρωπότητα και Χρόνος ΙΙ

Για να αναγνωρίσει, ο εγκέφαλός μας χρειάζεται να επαναφέρει. Κάθε αναγνώριση είναι ένας χρονικός κρίκος μέσα στο γνωστικό χώρο. Η ανθρωπότητα εργάζεται ...

3099 - Mankind and Time II

To recognize, our brain needs to recall. Any recognition is a temporal loop in the cognitive space. Mankind works in the space of memory of the polycyclic ...

3098 - Mankind1 and Τime I

Examining the notion of Mankind within a strictly ontological framework is reducing the notion itself. Without Mankind's diachronic nature and temporal ...

3098 - Humanitas et Tempus I

L’examen de la notion d’humanité dans un cadre strictement ontologique est réducteur. Sans sa nature diachronique et sa fixation temporelle, elle semble ...

3098 - Ανθρωπότητα και Χρόνος Ι

Η εξέταση της έννοιας της ανθρωπότητας σ’ ένα αυστηρά οντολογικό πλαίσιο την υποβαθμίζει. Χωρίς τη διαχρονική της φύση και το χρονικό της προσδιορισμό, ...

3097 - Le thé sans sucre

Il faisait froid mais tu ne disais. Je regardais tes doigts fins. Je t’entendais dans une autre langue. Toi aussi tu as mis du citron dans ton thé sans ...

3097 - Το τσάι δίχως ζάχαρη

Έκανε κρύο μα δεν έλεγες τίποτα.  Κοίταζα τα λεπτά σου δάκτυλα.  Σ’ άκουγα σε μια άλλη γλώσσα.  Έβαλες κι εσύ το λεμόνι  μέσα στο τσάι  δίχως ζάχαρη.  ...

3096 - Beau souvenir

University Club Of Los Angerles 28 June 1928 Lieber Frau Hilbert,      Wenn wir bisher nicht geschrieben haben, so ist es nicht, weil wir nicht ...

3096 - Ωραία ανάμνηση

Θυμάσαι το πεζοδρόμιο της νύχτας ; Εκείνο που ζούσε απέναντι από την κοινωνία. Εκείνο που μας επέτρεψε να ζήσουμε. Το περπάτησα και πάλι για να ...

3095 - La dernière facilité

Tu m’as laissé avec les étoiles dans la bouche et tu veux que je meure à nouveau pour ce que tu disais insignifiant quand tu vivais mort. Je viendrai pourtant ...

3095 - Η τελευταία ευκολία

Μ’ άφησες με τ’ αστέρια στο στόμα  και θέλεις να πεθάνω  γι’ αυτό που έλεγες ασήμαντο  όταν ζούσες νεκρός.  Θα’ ρθω όμως μην ανησυχείς  δεν είμαι σαν εσένα  ...

3094 - The fate of the individual

You are not an idiot, I know. You haven’t read Fiodor. You have been saved by the wisdom of society. You look and you do not see our opus. You only ...

3094 - Η τύχη του ατόμου

Δεν είσαι ηλίθιος, το ξέρω.  Δεν διάβασες τον Φιοδόρ.  Σ’ έσωσε η σοφία της κοινωνίας.  Κοιτάζεις και δεν βλέπεις το έργο μας.  Νιώθεις μόνο την εξουσία ...

3094 - Судьба индивида

Ты не идиот, я знаю. Ты не читал Фёдора. Тебя спасла мудрость общества. Смотришь и не видишь наше дело. Чувствуешь только власть над собой. ...

3093 - Ton rire

Je veux que tu ries une fois de plus afin que meure la mort. Ne meurs pas avant de rire seulement ainsi tu resteras un homme. Personne ne te l’a dit ...

3093 - Το γέλιο σου

Θέλω να γελάσεις ακόμα μια φορά  έτσι για να πεθάνει  ο θάνατος.  Μην πεθάνεις πριν γελάσεις  μόνο έτσι θα παραμείνεις  άνθρωπος.  Κανείς δεν σου το ...

3092 - Only there

Can you live only there with the next people without the society of here? If you can, you have to learn what your humanity has forgotten in order ...

3092 - Μόνο εκεί

Μπορείς να ζήσεις μόνο εκεί  με τους επόμενους ανθρώπους  δίχως την κοινωνία  του εδώ;  Αν μπορείς, πρέπει να μάθεις  αυτά που ξέχασε η ανθρωπιά σου  ...

3091 - Les conseils du vieux

Ecoute l’océan ne te contente pas des étangs, contrôlés par la société, dépourvus de liberté, ils n’appartiennent qu’à l’instant. Au delà de la lumière, ...

3090 - Des hyperanneaux de Krasner à la généralisation de Vougiouklis

Du point de vue historique, Marc Krasner a introduit la notion d’hyperanneau en 1966, c’est-à-dire dix après celle d’hypercorps. Ainsi l’hyperanneau au ...

3089 - Sur le consensus universel

Patrice : Pourquoi les gens croient? Michel : Car ils ne voient pas Patrice : Est-ce la seule raison? Michel : Même dans l’absurde, une seule raison ...

3088 - Credo absurde

Afin d’éviter les critiques et les remises en question la sincérité de la croyance puise sa force dans l’absurde, au delà du rocher, au delà de la répétition, ...

3087 - L’ordre du jour

Combien de bougies pour un seul jour? Combien de jours pour une vie unique? Combien de vies pour une mort certaine? Combien de morts pour une liberté? ...

3086 - Les bougies sans espoir

Chacun de nous mourait sans espoir, seul au milieu de l’obscurité. Toute notre vie n’était qu’une bougie allumée en sacrifice au savoir. Nous ne savions ...

3085 - Les hommes seuls dans l’obscurité

Nous étions seuls dans l’obscurité sans connaître l’existence des autres. Nous travaillions avec acharnement comme si l’humanité en dépendait. Sans aucun ...

3084 - Sur la renaissance du Moyen-Âge

En analysant les récits des pèlerins, des croisé et même d’individus isolés dans des périodes encore plus anciennes, nous avons de plus en plus de difficultés ...

3083 - On the strategic depth of the sea

In order to set up a process of deterrence, it is necessary to have a strategic depth, which actually exists only at sea. Indeed, only the sea allows the ...

3083 - Sur la profondeur stratégique de la mer

Pour mettre en place un processus de dissuasion, il est nécessaire d’avoir de la profondeur stratégique or actuellement celle-ci ne se trouve que dans ...

3082 - Le dernier mouvement lent

- Que veux-tu à présent ? - Je veux juste mourir en paix. - Mais tu es guéri ! - Je suis guéri de la vie. - Que veux-tu dire ? - Je ne voulais pas ...

3081 - Le mouvement lent

Pourquoi souffrir ainsi dans un mouvement? Est-ce la lenteur de l’achèvement qui nous le rend si insupportable? A moins que ce ne soit cette humanité que ...

3080 - Nilpotence sociale

Nous sommes amis par la déchirure car nous n’acceptons sa nature. Nous nous moquons de son génie car nous manquons d’esprit. Pourtant il suffit de mourir ...